Pērnā gada nogalē iznākušajā Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumu krājumā publicēts 101 lēmums, ko departaments pieņēmis 2006. gadā. Krājums nozīmīgs ar to, ka pirmoreiz analizēta jaunā Kriminālprocesa piemērošanas prakse. Publicētajos lēmumos izteiktās atziņas palīdzēs praktiskajā darbā gan juristiem, gan citiem interesentiem.

2006.gads krimināllietu iztiesāšanā ir nozīmīgs ar to, ka pilnā apjomā darbojās jaunais Kriminālprocesa likums. Šā likuma piemērošanas prakse ir parādījusi gan tā nepilnības un trūkumus, gan arī pozitīvo, kas saistīts ar krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, cenšoties nodrošināt efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu

Senāta Krimināllietu departaments daudz uzmanības pievērsis jautājumiem, kas saistīti ar vienošanos par vainas atzīšanu un sodu piemērošanu pirmstiesas procesā un iztiesāšanas laikā, par fakta legālās prezumpcijas izpratni un piemērošanas robežām, par interešu konfliktu kriminālprocesā, par iespējamību lietu skatīt apsūdzētā prombūtnē, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar pierādīšanu un pierādījumiem.

Nolēmumi krājumā sagrupēti trijās daļās, atdalot materiālo tiesību normu Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumus no Sevišķās daļas piemērošanas jautājumiem, kā arī izdalot atsevišķi procesuālo tiesību normu piemērošanas jautājumus.

Katram nolēmumam dota konkrēta tēze, kas norāda uz Senāta lēmumā skarto tiesiska rakstura problēmu. Lietotājiem orientēties krājumā palīdzēs vairāki tajā ievietotie rādītāji.

Priekšvārds un anotācija krājumam publicēta latviešu un pirmoreiz arī angļu valodā, kas dos priekšstatu par Latvijas Senāta darbu civillietu izskatīšanā arī interesentiem ārvalstīs.

Krājumu izdevusi Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”. Tā sagatavošanā piedalījies Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe un Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante krimināllietās Nora Magone.

Krājums ir cietos vākos, 542 lappuses biezs, cena – Ls 18,50.
Augstākās tiesas Senāta nolēmumu krājumi civillietās un krimināllietās tiek izdoti, sākot no 1996. gada, kopš 2005. gada arī administratīvajās lietās.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211