Divdesmit divu autoru kolektīvs juridisko zinātņu doktores senatores Jautrītes Briedes zinātniskajā redakcijā ir sagatavojis Administratīvā procesa likuma komentāru grāmatu. Izdevēji – Tiesu namu aģentūra – norāda, ka šī grāmata ir īpaša, jo Administratīvā procesa likuma komentāri sagatavoti un izdoti pirmo reizi.

Kopš Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 2004.gada 1.februārī ir pagājuši gandrīz desmit gadi. Tas nozīmē, ka tajā ietverto tiesību normu interpretācija un piemērošana ir kļuvusi par ikdienu gan iestāžu, gan tiesu darbā. Tomēr, kā norāda zinātniskā redaktore un izdevēji – izpratne par likumā ietvertajām normām ne vienmēr ir pietiekama. Par to liecina ne tikai administratīvo tiesu noslogotība, bet arī publiski paustie kritiskie viedokļi par valsts un pašvaldību iestāžu darbu. Tāpēc pēc vairāku gadu ilga darba ar daudzu autoru līdzdalību ir tapuši šie likuma komentāri, kuru  galvenais mērķis ir palīdzēt labāk izprast likumā ietvertās tiesību normas un atvieglot to piemērošanu.

Komentāru zinātniskā redaktore un vairāku rakstu autore ir Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede, savukārt viena no juridiskajām redaktorēm un arī vairāku nodaļu komentētāja ir departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Komentāru autoru kolektīvā arī Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Dace Mita un senatoru palīgi Kristīne Aperāne, Gatis Bārdiņš un Inga Bērtaite, kā arī bijušās senatoru palīdzes, tagad administratīvās tiesneses Arlita Zariņa un Ieva Višķere. Taču zinātniskā redaktore ievadā norāda – tas nenozīmē, ka komentāri pilnībā atspoguļo arī Senāta viedokli.

Komentāros vietām norādīti arī atšķirīgi viedokļi, tāpat arī norādīts uz diskutējamiem jautājumiem. Lasītājam jāņem vērā, ka komentāri neaizstāj likuma tekstu un tajos izteiktā doma nav uztverama kā nemainīga dogma.

Šajā grāmatā publicētie komentāri aptver Administratīvā procesa likuma A daļas (Vispārīgie noteikumi) un B daļas (Administratīvais process iestādē) tiesību normu saturu un piemērošanu, pamatojoties uz iestāžu un tiesu praksē, kā arī tiesību doktrīnās izteiktajām atziņām. izdevēji norāda, ka turpinās darbs pie likuma C un D daļu komentāru sagatavošanas.

Grāmatas „Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa” atvēršanas pasākums notiks ceturtdien, 24. oktobrī Administratīvo tiesu ēkā, bet jau tagad grāmata ir nopērkama, izdevīgākā cena – Tiesu namu aģentūras e-veikalā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211