Līdz piektdienai, 2. martam, tiesnešiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam jāiesniedz priekšlikumi par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekļa kandidātiem. Plēnumā, kas notiks otrdien, 6. martā, tiesneši no sava vidus ievēlēs vienu CVK locekli.

Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos institūciju. CVK sastāvā ir deviņi locekļi. Priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. 9. saeimas Prezidijs ir noteicis, ka kandidatūras CVK priekšsēdētāja un komisijas locekļu amatiem jāizvirza līdz 2007. gada 1. martam. Tādēļ arī Augstākās tiesas plēnums ievēlēs CVK locekli no tiesnešu vidus.

CVK loceklis, saskaņā ar likuma „Par centrālo vēlēšanu komisiju” 19.pantu, iesniedz priekšlikumus un jautājumus, kas izskatāmi komisijas sēdēs, piedalās instrukciju izstrādē un pieņemšanā pirms vēlēšanām un tautas nobalsošanas, piedalās šo jautājumu apspriešanā, pārbauda citu vēlēšanu komisiju darbu pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja uzdevumā un par pārbaudes rezultātiem informē Centrālo vēlēšanu komisiju, pieņem iestāžu un organizāciju pārstāvjus un pilsoņus ar vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos.

Šobrīd Centrālās vēlēšanu komisijas locekle no Augstākās tiesas ir senatore Valda Eilande. Viņa par CVK locekli vairākkārt ievēlēta kopš 1994. gada.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211