Augstākās tiesas plēnums 1. februārī par Administratīvo lietu departamenta senatoru apstiprināja Jāni Neimani. Viņu Saeima 13. decembrī iecēlusi Augstākās tiesas tiesneša amatā, un 30. janvārī Jānis Neimanis deva zvērestu Valsts prezidentam. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas plēnuma kompetence ir apstiprināt tiesnesi konkrētā tiesas departamentā vai palātā.

Senatoram ir 31 gads, un, kā teica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, iepazīstinot ar jauno kolēģi, Jānis Neimanis, iespējams, ir viens no jaunākajiem tiesnešiem ne vien Latvijā, bet arī Eiropā. Neskatoties uz jaunību, viņam ir laba izglītība un darba pieredze. Neimanis 1999. gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvis jurista kvalifikāciju. 2000. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnēs, 2005. gadā – tiesību doktora grādu. Pieredzi publisko tiesību jomā viņš guvis gan praktiskajā darbā valsts pārvaldē, strādājot Tieslietu ministrijā un Uzņēmumu reģistrā, gan akadēmiskajā darbā – bijis tiesību teorijas pasniedzējs, docents Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedrā, gan advokāta darbā zvērinātu advokātu birojos. Neimanis ir grāmatu „Tiesību tālākveidošana”, „Juridisku kāzusu risināšanas tehnika”, „Ievads tiesībās” autors, līdzautors vairākām citām grāmatām, kā arī publicējis vairāk nekā trīsdesmit populārzinātniskus rakstus par publisko un privāto tiesību jautājumiem.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 54. pantu, uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt rajonu (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz otrā kvalifikācijas klase, vai arī persona, kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kura ir nokārtojusi tiesneša otrās kvalifikācijas klases eksāmenu. Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka līdz 2009.gada 1.februārim par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi var apstiprināt arī personu, kurai ir vismaz 5 gadu kopējais darba stāžs norādītajos amatos vai ierēdņa amatā.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211