Turpinot Civilprocesa likuma komentāru izdošanu, valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" izdevusi komentāru otro daļu, kas aptver Civilprocesa likuma 29.-60.1 nodaļu. Komentāru zinātniskais redaktors ir profesors, Dr.habil.iur., LZA īstenais loceklis, Augstākās tiesas senators Kalvis Torgāns.

Autoru kolektīvā bez senatora Torgāna ir vēl vesela rinda Augstākās tiesas lietpratēju: Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, senatori Valerijans Jonikāns, Edīte Vernuša, Aldis Laviņš, Civillietu tiesu palātas tiesnese Dr.iur Zane Pētersone un senatora palīgs Mg.iur.Gunvaldis Davidovičs.

Komentāri sagatavoti, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos komentāros izmantotajos normatīvajos tiesību aktos, kas izsludināti līdz 2012. gada 31. jūlijam.

Laikā kopš Civilprocesa likuma komentāru pirmās grāmatas izdošanas 2011. gada vasarā līdz otrās komentāru grāmatas pabeigšanai Saeima pieņēmusi un izsludinājusi piecus likumus par grozījumiem Civilprocesa likumā, kas aptver vairāk nekā 80 likuma pantus, bet vairāki likumprojekti nodoti izskatīšanai Saeimai un Ministru kabinetam. Kā norāda Kalvis Torgāns - neviens cits likums tik plašus grozījumus nav piedzīvojis visā Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Lai saglabātu publicēto komentāru aktualitāti, grāmatā iekļauti divi pielikumi. Viens veidots kā papildinājums komentāru pirmajai grāmatai, apkopojot visus laikā no 2011. gada 27. maija līdz 2012 .gada 31. jūlijam izsludinātos grozījumus un plānotos grozījumus. Otrajā pielikumā publicēts Saeimā un Ministru kabinetā izskatīšanā esošajos likumprojektos ietverto Civilprocesa likuma jauno nodaļu teksts. Par izstrādes un izskatīšanas stadijā esošajiem grozījumiem norādīts grāmatas redaktora piezīmēs.

Civilprocesa likuma komentāru sagatavošanas nobeigums sakrita ar Olimpisko spēļu laiku, varbūt tā iespaidā zinātniskais redaktors Torgāns priekšvārdā civiltiesisku strīdu nebeidzamības raksturošanai tēlaini izmanto olimpisko spēļu motīvu. Profesors raksta: “Civiltiesiskie strīdi rodas un tiek risināti kopš senseniem laikiem, un nav cerību, ka pārskatāmā nākotnē tie beigsies. Tie nepierimst pat olimpisko spēļu laikā, kad visā pasaulē cenšas apturēt kara darbību, un kurās atšķirībā no civiltiesiskajiem strīdiem valda princips, ka tiesneša lēmumu sportists neapstrīd un sacensības netiek apturētas, kamēr kāda neapmierināta sportista sūdzība nebūs izskatīta apelācijas un kasācijas instancē. Atšķirībā no sportistu olimpiskajām sacensībām, ko sauc arī par spēlēm, prasītāja un atbildētāja sacensību nekādi par spēli nenosauksim.” Civiltiesisko strīdu izskatīšanai ir savi noteikumi. Pēc civilprocesa vispārīgo noteikumu komentāriem, kas publicēti pirmajā no iecerētajām trim komentāru grāmatām, otrajā grāmatā sniegti komentāri par atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanu prasības tiesvedības un sevišķās tiesāšanas kārtībā, saistību izpildīšanu tiesas ceļā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu apelācijas un kasācijas kārtībā. Uzsverot šādu komentāru nozīmīgumu, Kalvis Torgāns tomēr atgādina, ka zinātniskās publikācijas, pat ja to autori ir tiesneši, senatori vai citas juristu autoritātes, nav uzskatāmas par tiesību avotiem, bet ir izmantojamas vienīgi kā tiesību palīgavots, kā zinātnes atziņu sastāvdaļa. Tiesu spriež vienīgi tiesneši, novērtējot lietas apstākļus, pierādījumus un vadoties no tiesiskās apziņas. Vienlaikus šī grāmata ir nozīmīgs ieguldījums tiesu prakses analīzē, civilprocesā piemērojamo tiesību normu satura noskaidrošanā un civilprocesa zinātnes attīstībā kopumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211