Augstākās tiesas senators, profesors, Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns, prof., Dr.iur., zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars sagatavojuši jaunus Civilprocesa likuma komentārus. Komentāru grāmata, ko izdevusi valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra", jūlijā nonākusi pie lasītājiem.

Izdotā Civilprocesa likuma komentāru I daļa aptver Civilprocesa likuma vispārējās normas, tas ir, 1.–28. nodaļas pantus, tajā publicēts Civilprocesa likuma 1. – 232. panta teksts. Komentāriem izmantoti arī citi normatīvie akti, ievērojot grozījumus, kas izsludināti līdz 2011. gada 26. maijam.

Kā grāmatas ievadā norāda komentāru zinātniskais redaktors Kalvis Torgāns, Civilprocesa likumā kopš tā pieņemšanas ir izdarīti būtiski grozījumi, novēršot sākotnēji neskaidros jautājumus. Izveidojusies samērā skaidra un stabila judikatūra. Tomēr likuma normu izpratne un piemērošana bez plašāka skaidrojuma nav viegla, vairāku pantu piemērošana praksē rada domstarpības un arī kļūdas. Līdz ar to komentāri ir pat ļoti nepieciešami.

Kopš 2006. gada, kad pēdējo reizi tika izdoti Civilprocesa likuma komentāri, ir mainījusies ne vien izpratne par tiesībām, tiesību normu interpretāciju un piemērošanu, bet arī jurisprudencē un juridiskajā darbā, kas saistīts ar civiltiesiskiem strīdiem, ir ienākusi jauna juristu paaudze, kas tiesību zinātnes apguvusi jau neatkarību atguvušajā Latvijā vai Rietumu valstīs un kurai nav „jāpārorientējas”. Tāpēc, kā norāda senators Torgāns, vairs nav nepieciešamības izvērst spēkā esošo civilprocesuālo normu salīdzinājumu ar iepriekšējo tiesisko regulējumu. Komentāru galvenais mērķis, ir atvieglot likuma normu piemērošanu, norādot un skaidrojot iespējamos problēmjautājumus. Taču atsevišķu normu komentāri satur arī doktrinālas atziņas, kas var sekmēt tiesiskuma nostiprināšanu un Latvijas integrāciju Eiropas tiesiskajā telpā.

Komentāru sagatavošanas laikā Saeimas izskatīšanā dažādos lasījumos atradās pieci likumprojekti kārtējiem Civilprocesa likuma grozījumiem, dažādi likuma grozījumu projekti tiek izskatīti arī Ministru kabinetā un Tieslietu ministrijas darba grupās. Taču to pieņemšanas galīgajā redakcijā sagaidīšana aizkavētu grāmatas izdošanu uz nezināmu laiku, tāpēc autori izšķīrās grāmatu izdot, negaidot likumdevēja lēmumus. Tomēr, lai nemazinātu grāmatas aktualitāti, Saeimā iesniegtie un Saeimas mājaslapā pieejamie grozījumu projekti, kuri attiecas uz šo komentēto Civilprocesa likuma daļu, ir ņemti vērā. Šie iespējamie grozījumi, arī jaunās likumu normu redakcijas un atsevišķi paskaidrojumi par tiem, ir norādīti redaktora piezīmēs pie attiecīgā Civilprocesa likuma panta. Izvērtējot šobrīd jau izsludinātos grozījumus, grāmatas izdevējs jānorāda, ka tie komentāru saturu neietekmē.

Grāmatas beigās publicēts komentāros izmantoto avotu saraksts, kurā atrodama pilna informācija par šiem avotiem, tostarp normatīvie akti un visu tajos izdarīto grozījumu uzskaitījums.

Grāmatas autori un izdevējs cer, ka šie Civilprocesa likuma komentāri ne tikai palīdzēs rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem atsevišķi tiesību normu tulkošanā un piemērošanā, bet arī aizsāks jaunas tradīcijas likumu komentāru grāmatu veidošanā.

Jāpiezīmē, ka komentāru sagatavošana autoriem, kuru ikdienas darba slodze ir liela, nebija viegls uzdevums. Senators Torgāns šīs grāmatas sagatavošanai veltīja ne vien savu kārtējo, bet arī bezalgas atvaļinājumu.   

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211