Augstākā tiesa savā tīmekļvietnē publicējusi Senāta 2021.gada nolēmumu krājumu. Tāpat kā iepriekšējā gadā, krājumā publicēti nevis pilni nolēmumi, bet būtiskāko nolēmumu kopsavilkumi, kas ļauj pārskatīt īsi aprakstītus lietas faktiskos apstākļus un iepazīties ar Senāta atziņām. Pārskatāmība kalpo uztveramībai, un tāds ir mērķis – lai Senāta nolēmums kalpotu tiesību vienveidīgai izpratnei.

Kopsavilkumi sakārtoti pa departamentiem, sagrupēti pēc lietu kategorijām. Nolēmuma kopsavilkumam ir pievienots virsraksts un norādīti atslēgvārdi, izceltas Senāta atziņas.

Grāmatas ievadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda – kasācijas instances nolēmums ir īpašs tiesas nolēmums: “Senāta nolēmumam vienlaikus jāapvieno, no vienas puses, argumentācijas dziļums un izvērsums, lai veidotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un dotu nepieciešamo pienesumu juridiskās domas attīstībai, un, no otras puses, uztveramība un precizitāte, lai nodrošinātu Senāta atziņu nepārprotamību, autoritāti un tālāku izmantošanu.”

Vienlaikus Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmē, ka dinamiskā tehnoloģiju attīstība un nepārtrauktie sociālie, ekonomiskie, un ģeopolitiskie izaicinājumi uzliek pienākumu tiesām un citiem tiesību normu piemērotājiem rūpīgi iedziļināties ikvienā situācijā, rūpēties par pamattiesību nodrošināšanu un būt gataviem attīstīt tiesību piemērošanu, nepieciešamības gadījumā pat atkāpjoties no iepriekšējās judikatūras. Protams, attīstības vai atkāpšanās gadījumā jābūt argumentētai komunikācijai, lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai kontrolēt un izprast tiesu atziņu un tiesiskuma principa attīstību.

Visplašākais judikatūras klāsts tiek publicēts Augstākās tiesas tīmekļvietnē Judikatūras nolēmumu arhīvā. Taču vēl viens veids, kā tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar iepriekšējā gada judikatūru, ir nolēmumu gadagrāmatas. Tajās tiek iekļauti nolēmumi, kuros ir risināti sevišķi nozīmīgi tiesību jautājumi, lai interesentiem pēc iespējas pārskatāmāk būtu iespēja iegūt informāciju par konkrētajā gadā risināto tiesību jautājumu aktualitātēm un tendencēm.

Grāmatu “Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2021” sagatavoja Senāta departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Normunds Salenieks, Anita Poļakova un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultantes Annija Lazdiņa, Zinaida Indrūna un Kristīne Ivulāne. Redaktores Anita Zikmane un Liena Henke. Grāmatas izdevējs ir Augstākā tiesa.

Grāmatu drukātā veidā saņems Latvijas tiesas, augstskolu Juridiskās fakultātes, Nacionālā bibliotēka. Elektroniski grāmata bez maksas pieejama Augstākās tiesas tīmekļvietnē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211