Izdots Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008. gada spriedumu un lēmumu apkopojums, kas jau ir piektais pēc kārtas. Krājumā apkopotie nolēmumi ir neatsverams palīgs zemāku instanču tiesām, taisot nolēmumus, un valsts pārvaldes darbiniekiem publiski tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām.

83 publicētie nolēmumi sagrupēti deviņās nodaļās. Lai krājums būtu ērti lietojams, tajā ietverti arī vairāki rādītāji, pēc kuriem var atrast interesējošo nolēmumu vai pētīt administratīvā procesa problēmjautājumu: iestāžu rādītājs, tiesību aktu rādītājs, tēžu rādītājs, nolēmumu un citu avotu rādītājs, uz kuriem publicētajos nolēmumos dotas atsauces, kā arī divi jēdzienu rādītāji, atsevišķi izdalot tiesas interpretētos jēdzienus.

Visapjomīgākās krājuma nodaļas šoreiz ir par pieteikuma vai lietas pakļautību izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā un par citiem administratīvā procesa jautājumiem. Tāpat liels skaits nolēmumu vēl joprojām ir lietās par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem vai faktisko rīcību. Savukārt nolēmumi lietās par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Konkurences padomes lēmumiem šoreiz nav apkopoti atsevišķās nodaļās, bet iekļauti ar citām iestādēm kopīgā nodaļā.

2008. gadā Senāts vairākos jautājumos ir mainījis savu praksi un atkāpies no iepriekš iedibinātām atziņām. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa uzsver, ka būtiskākā prakses maiņa ir notikusi jautājumā par Valsts ieņēmumu dienesta izpildes lēmumu pārsūdzēšanu. Līdz tam Senāts atzina, ka VID izpildes lēmumi tiesā jāpārbauda pēc tiem pašiem kritērijiem kā administratīvie akti. Mainot praksi, Senāts atzinis, ka tie jāizskata kā administratīvā akta izpildes lēmumi.

Nolēmumos atspoguļoti arī tādi tiesību jautājumi, kurus līdz šim Senāts nav skatījis. Privātpersonas cilvēktiesību ievērošanas kontekstā nozīmīgākais Senāta nolēmums 2008. gadā ir spriedums par personas dzimuma maiņu. Turklāt šis spriedums ir novitāte, jo tā ir pirmā šāda lieta visā Latvijas tiesu pastāvēšanas vēsturē.

Atsevišķā nodaļā publicēti nolēmumi, kurus Administratīvo lietu departaments pieņēmis kā pirmās instances tiesa. 2008. gadā bijušas divas šādas lietas, tostarp pirmo reizi Senāts ir izspriedis lietu par Eiropas Savienības pilsoņa izraidīšanu un ieceļošanas aizliegumu Latvijas Republikā.

2008. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem Senāta Administratīvo lietu departaments ir izteicis daudzas būtiskas atziņas tieši administratīvo pārkāpumu lietās. Sākot ar 2009. gadu, šādās lietās pieņemtos nolēmumus vairs nevar pārsūdzēt Senātā, tāpēc šis nolēmumu krājums būs īpaši noderīgs tiesām, kuras turpmāk izskatīs administratīvo pārkāpumu lietas.

Analizējot 2009. gadā Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesvedībā ienākošo lietu struktūru, Veronika Krūmiņa prognozē, ka 2009. gada nolēmumu krājumā būtisku vietu ieņems nolēmumi lietās par privatizāciju un publisko tiesību līgumiem.

2008. gada nolēmumu krājuma sagatavošanā piedalījusies Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatora palīdze Kristīne Aperāne.

Krājumu izdevusi Tiesu namu aģentūra. Tirāža ir neliela. Cena Tiesu namu aģentūras tirdzniecības vietās 26 lati.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211