Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par 2022.gadā pieņemtajiem Senāta Krimināllietu departamenta lēmumiem lietās, kurās bija iesniegts prokurora kasācijas protests.

Krimināllietu departaments 2022.gadā izskatīja 79 šādas lietas. 21 no tām pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. No 58 ierosinātajām un kasācijas kārtībā izskatītajām lietām zemākas instances tiesas nolēmums atstāts negrozīts 9 lietās. Pārējos gadījumos zemākas instances tiesas nolēmums atcelts pilnībā vai daļā vai grozīts.

Pārskats veidots kopsavilkumu veidā, norādot, ko prokurors ir lūdzis kasācijas protestā, vai Senāts ir apmierinājis kasācijas protestu, kā arī Senāta norādes par kasācijas protestu.

Lēmumu arhīva numuriem pievienotas hipersaites uz Senāta Judikatūras nolēmumu arhīvu Augstākās tiesas mājaslapā vai anonimizēto nolēmumu datubāzi Latvijas tiesu e‑pakalpojumu portālā. Lēmumiem lietās, kurām ir slēgtas lietas statuss un kas nav publiski pieejami, pievienoti kopsavilkumi.  

 

Fakti no pārskata

  • Izskatītie un par pamatotiem atzītie kasācijas protesti bija iesniegti par dažādiem jautājumiem, tostarp vairākās lietās kasācijas protestos norādīts uz zemāku instanču tiesu veikto Krimināllikuma Vispārīgās vai Sevišķās daļas normu interpretāciju. Piemēram, ka apelācijas instances tiesa ir sašaurināti iztulkojusi uzkūdītāja jēdzienu, kā arī kļūdaini iztulkojusi līdzdalības jēdzienu.

Daudzos gadījumos kasācijas protestos ticis norādīts jautājums saistībā ar soda noteikšanu, tai skaitā par nosacītas notiesāšanas piemērošanu, naudas soda apmēra noteikšanu, papildsoda – mantas konfiskācijas – piemērošanu, atbildību mīkstinošu vai pastiprinošu apstākļu konstatēšanu, arī par galīgā soda noteikšanu.

  • Divās lietās Senāts, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 584.panta otro daļu, atzina par nepieciešamu pārsniegt kasācijas protestā izteikto prasību apjomu un ietvarus. Vienā lietā Senāts konstatēja, ka apelācijas instances tiesa, atkārtoti izskatot lietu un atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto sodu, faktiski bija piespriedusi apsūdzētajai bargāku brīvības atņemšanas soda apmēru, nekā tas bija noteikts, izskatot lietu apelācijas kārtībā pirmo reizi. Šis apelācijas instances tiesas pieļautais pārkāpums, kas novedis pie apsūdzētā stāvokļa pasliktināšanās, nebija norādīts kasācijas protestā. Otrajā lietā Senāts konstatēja, ka apelācijas instances tiesa kriminālprocesu daļā izbeigusi nevis apsūdzētajiem celtajā apsūdzībā, no kuras prokurore atteikusies, bet par pierādītiem atzītajos noziedzīgajos nodarījumos. Prokurore kasācijas protestā šo apelācijas instances tiesas pieļauto pārkāpumu nebija norādījusi.

  • Gadījumos, kad pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, biežākais pamats atteikumam ir Kriminālprocesa likuma 573.1 panta pirmā daļa, proti, kasācijas protests neatbilst Kriminālprocesa likumā noteiktajām prasībām.

Atsevišķos gadījumos Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību tāpēc, ka kasācijas protestā norādītajos tiesību normu piemērošanas jautājumos ir izveidojusies Senāta judikatūra un pārsūdzētais nolēmums tai atbilst.

Vairākos gadījumos Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, jo konstatēja, ka, izvērtējot kasācijas protestā minētos argumentus, par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu nerodas šaubas, un izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes judikatūras veidošanā.

Atsevišķos Senāta lēmumos par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību sastopamas arī norādes par to, ka kasācijas protesta argumenti ir vispārīgi, proti, izteikti vispārīga apgalvojuma formā bez atbilstoša pamatojuma, vai tie nav pamatoti ar Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu.

Senāts ir arī atgādinājis, ka kasācijas protestu nevar iesniegt par tādiem apstākļiem, par kuriem nebija iesniegts apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

  • Gan izskatot lietu kasācijas kārtībā, gan atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, Senāts vairākkārt ir konstatējis, ka kasācijas protesta argumenti faktiski pauž prokurora neapmierinātību ar tiem secinājumiem, kādus izdarījusi apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā iegūtos pierādījumus un sodu ietekmējošos apstākļus, un ir vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ. Vairākās lietās Senāts ir norādījis, ka kasācijas protestā atkārtoti argumenti, kas minēti apelācijas protestā un kurus apelācijas instances tiesa ir vērtējusi un motivēti noraidījusi.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211