14. septembrī Rīgas Stradiņa universitātē notika kolektīvās monogrāfijas „Informācijas sabiedrības tiesību pamati” atvēršanas svētki. Līdzās citiem profesora Ulda Ķiņa zinātniskajā redakcijā sastādītās grāmatas līdzautoriem ar savu artavu grāmatas tapšanā pasākuma dalībniekus iepazīstināja Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Dr.iur. Rihards Gulbis. Viņš izstrādāja grāmatas V sadaļu „Autortiesības un to aizsardzības īpatnības digitālajā vidē”.

Šajā grāmatas sadaļā aplūkoti tādi jautājumi kā tehnoloģisko jauninājumu ietekme uz autortiesību regulējumu, autortiesību izpratne un funkcijas, ar autortiesībām aizsargātu darbu aizsardzības priekšnosacījumi, autora izņēmuma tiesības un to pāreja citām personām, darbu un blakustiesību objektu izmantošanas tiesības, autora tiesību ierobežojumu veidi, tiesiskās aizsardzības līdzekļi autortiesību un blakustiesību pārkāpuma gadījumā, interneta starpnieku atbildība u.c. aktuāli jautājumi.

Rihards Gulbis uzsvēra, ka informācijas sabiedrības laikmetā autortiesības saskaras ar jauniem izaicinājumiem, jo ir mainījusies autordarbu izmantotāju loma un ir jārod jauns līdzsvars starp tiesībām uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, no vienas puses, un tiesībām uz informāciju, kas ir informācijas sabiedrības stūrakmens, no otras puses. Tieši tādēļ grāmatā uzmanība pievērsta autortiesību funkcijām un autortiesību un blakustiesību objektu radīšanā un izmantošanā iesaistīto personu interešu līdzsvarošanai, kam ir nozīmīga loma ne vien esošo autortiesību jautājumu risināšanā, bet arī atbilžu meklējumos uz jautājumiem, uz kuriem tiesību piemērotājiem būs jāatbild nākotnē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211