Augstākā tiesa projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros izstrādājusi vadlīnijas Augstāko tiesu administrēšanā, kā arī vadlīnijas likumdevējiem jautājumos, kas skar Augstāko tiesu darbu.

Iepriekš projekta ietvaros tika izstrādāta “Rokasgrāmata Augstāko tiesu administrēšanā”, savukārt abās minētajās vadlīnijās ir sniegts īss rokasgrāmatā iekļauto galveno rekomendāciju apkopojums. Vadlīnijas Augstāko tiesu administrēšanā būs noderīgas visām Eiropas Savienības valstu Augstākajām tiesām, tajās apkopoti galvenie ieteikumi, kā panākt ātrāku lietu izskatīšanu, tiesas procesa caurskatāmību, labāku komunikāciju, kā arī efektīvu Tieslietu padomes darbu. Vadlīnijas likumdevējiem jautājumos, kas skar Augstāko tiesu darbu, būs noderīgs materiāls, spriežot par normatīvajiem aktiem, kas skar Augstāko tiesu un Tieslietu padomju darba organizāciju.

Vadlīnijas izdotas angļu valodā un elektroniskā veidā pieejamas Augstākās tiesas mājaslapā:

Vadlīnijas Augstāko tiesu administrēšanā

Vadlīnijas likumdevējiem jautājumos, kas skar Augstāko tiesu darbu

Projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” Latvijas Augstākās tiesas vadībā tiek īstenots kopš 2016.gada jūnija. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektoriāts, tajā piedalās arī Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes un Ļubļanas Universitātes. Projekta mērķis ir palielināt Augstāko tiesu administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju, palielināt tiesu darba caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību tiesu darbam. 

 

Informāciju sagatavoja Jānis Supe, projekta vadītājs

Tālrunis 67020388, e-pasts janis.supe@at.gov.lv

 

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.