Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi pārskatu par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos.

Pārskatā iekļautas lietas gan preču zīmju un dizainparaugu, gan autortiesību jomā, par kurām informācija atrodama arī Eiropas Savienības Tiesas preses ziņās.

Pārskatā iekļautas 23 lietas, kurās risināti visdažādākie jautājumi. Piemēram, par to, vai reģistrējama preču zīme, kas sakrīt ar pazīstama futbolista vārdu; vai pārtikas produkta garša tiek aizsargāta ar autortiesībām; vai skolēni drīkst brīvi pieejamu fotogrāfiju no ceļojumu tīmekļa vietnes izmantot prezentācijā un publiskot skolas tīmekļa vietnē; vai anulējama preču zīme, kas neatbilst sabiedrības kārtībai un morāles principiem; vai dizainparaugs atzīstams par spēkā neesošu sakarā ar novitātes trūkumu utt.

Pārskatu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211