2021.gadā samazinājies neizskatīto lietu daudzums Senātā, un lietu izskatīšanas koeficients ir pozitīvs: gada laikā izskatīts vairāk lietu nekā saņemts. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs gada atskaites plēnumā 21.janvārī tiesas darbu aizvadītajā gadā novērtēja kā “ļoti normālu” gan pēc statistikas rādītājiem, gan pēc Augstākās tiesas stratēģijas izpildes.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka izskatīto lietu skaita samazināšanās uz senatoru vērtējams kā tuvošanās normālai kasācijas instances noslodzei. Pie šībrīža lietu uzkrājuma šis rādītājs mazliet lielāks varētu būt Administratīvo lietu departamentā, bet kopumā – senatoru slodze normalizējas.

Sekmīgai šī procesa turpmākai virzībai priekšsēdētājs saredz divus priekšnoteikumus: uzlabojumi kopējā tiesu sistēmā un senatoru aktīva iesaiste zemāku instanču tiesnešu apmācībā. Jau šobrīd tas, ka samazinās Senātā pārsūdzēto nolēmumu skaits, varētu liecināt par apgabaltiesu spriedumu kvalitātes uzlabošanos.

Kā galvenās Augstākās tiesas darba prioritātes šajā gadā priekšsēdētājs minēja procesus, kas uzlabotu un efektivizētu kasācijas instances darbu – kasācijas sūdzību vadlīniju izstrādāšanu, kasācijas nolēmumu uzlabošanu, padarot tos lakoniskākus un precīzākus, kā arī senatoru atslogošanu no lietu priekšapstrādes, nododot šo funkciju zinātniski analītiskajiem padomniekiem. Runājot par senatoru atbalsta personāla stiprināšanu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra ne tikai palīgu un padomnieku skaita palielināšanu, bet arī to darba kvalitātes uzlabošanu un pilnvērtīgāku iesaisti nolēmumu sagatavošanas procesos. “Ļaujiet saviem palīgiem strādāt,” priekšsēdētājs aicināja senatorus, norādot, ka aizvadītajā gadā pieci senatoru palīgi kļuvuši par pirmās instances tiesnešiem. Tie bijuši labi palīgi, kam senatori devuši iespēju rakstīt nolēmumu projektus.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pozitīvi vērtēja Senāta departamentu sadarbības paplašināšanos tiesību jautājumu izpratnes un risinājumu vienādošanā, jo Senāts ir viena tiesa. Tāpat kā ļoti labs instruments tiesu sistēmas kopējā darba uzlabošanai vērtējama zemāku instanču tiesnešu stažēšanās Senātā. Tas, ka stažēšanās rada zemāku instanču tiesnešiem izpratni par kasācijas instances principiem, nedos tūlītēju rezultātu, bet ir ieguldījums ilgtermiņā.

Iespēju senatoru slodzes samazināšanai Augstākās tiesas priekšsēdētājs redz tiesnešu blakus pienākumu pārskatīšanā, atsakoties no senatoru dalības darba grupās un komisijās, kas nav saistītas ar tiesnešu pašpārvaldi un tiesu sistēmu, īpaši izvērtējot nepieciešamību senatoriem iesaistīties likumprojektu darba grupās.

Plēnums 21.janvārī izvērtēja Augstākās tiesas darbu 2021.gadā. Struktūrvienību darbu analizēja to vadītāji – Senāta departamentu priekšsēdētāji, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas un Administrācijas vadītājas. Pārskatu sniedza Disciplinārtiesas priekšsēdētāja.

  • Augstākās tiesas darbības rādītāji 2021.gadā: kopsavilkums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211