“Lai šodien atvērtajai Satversmes komentāru grāmatai, kurā skaidroti Latvijas valsts un Satversmes pamati,būtu vērtīgs mūžs un lai tā ieņemtu ne goda vietu, bet darbam tuvāko vietu tiesību praktiķu grāmatu plauktos,” izdevuma „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” atvēršanas svētkos vēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Uzrunājot klātesošos grāmatas atvēršanas pasākumā, kas 10.novembrī notika Latvijas Universitātē, Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka Satversmes komentāri ir būtiska tiesību zinātnes daļa, kas ir tiesību avots, tādēļ jo īpaši noderīgs tiesnešu ikdienas darbā. Pētījumā, kas plašāk prezentēts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes starptautiskajā konferencē “Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi”, Latvijas tiesību zinātnes ietekme uz tiesu praksi skatīta no vairākiem aspektiem un atzīts, ka tiesību zinātnes atziņu izmantošana kļuvusi par neatņemamu tiesu prakses sastāvdaļu, tiesību zinātnes atziņas aizvien plašāk tiek izmantotas tiesu nolēmumu argumentācijā un kalpo par orientēšanās līdzekli tiesībās. Pētījumā noskaidroti arī autoritatīvākie Latvijas tiesību zinātnieki un “grāmatu grāmatas” Latvijas tiesu praksē, kas atklāj, ka pēdējos gados vislielāko popularitāti ir iemantojuši Satversmes VIII nodaļas “Cilvēka pamattiesības” komentāri. Turklāt šī grāmata ir starp visbiežāk citētajām gan administratīvajās tiesībās, gan civiltiesībās un arī krimināltiesībās.

“Tas ir apliecinājums, cik vērtīgs darbs tiek darīts, tiesībpētniekiem komentējot Satversmes lakoniskos pantus.Bez tam ar gandarījumu jāatzīmē fakts, ka starp labākajiem Latvijas valststiesību ekspertiem, kas veido Satversmes komentāru autoru kolektīvu, ir juristi, kuru ikdiena ir tiesneša praktiskais darbs Augstākajā tiesā, Satversmes tiesā, Eiropas Savienības tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, administratīvajā tiesā. Zinātnes un prakses sasaiste ir šo komentāru pievienotā vērtība,” atzīmēja Ivars Bičkovičs.

Valsts svētku priekšvakarā klajā nākušais fundamentālais pētījums „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” ir trešā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kurā skaidroti Latvijas valsts un Satversmes pamati. Grāmata ir Latvijas Universitātes zinātnisks projekts. 432 lappušu biezo izdevumu radījis autoru kolektīvs – labākie Latvijas valststiesību eksperti (tiesneši, profesori, advokāti, akadēmiķi, politologi, valodnieki). Izdevuma zinātniskajā redkolēģijā darbojas arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneses prof. Dr.iur. Jautrīte Briede.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211