2004. gada 10. decembrī Augstākajā tiesā notika seminārs apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju (461. telpā) un Krimināllietu tiesu kolēģiju (146. telpā) tiesnešiem. Programmu, pamatojoties uz apgabaltiesu ieteikumiem, sastāda Augstākās tiesas speciālisti, ziņojumus sniedz gan Augstākās tiesas senatori un tiesneši, gan zinātnieki un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Pasākuma norise plānota no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu semināra dalībnieki šoreiz varēja noklausīties Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesību katedras pasniedzēju Juri Trofimenko, kurš runāja par tiesu praksi lietās par atjaunošanu darbā.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Administratīvo lietu departamenta senatore Gunta Višņakova analizēja tiesu praksi civillietās par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu. Savukārt Regulu 44/2001 „Par piekritību un spriedumu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās” skaidros Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta direktores vietniece Dagnija Palčevska.

Apgabaltiesu Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu semināra darba kārtībā tika iekļauts Policijas akadēmijas docenta Andreja Judina ziņojums par tiesu praksi sodu noteikšanā atsevišķu kategoriju lietās, kuras izskatītas, piemērojot Latvijas KPK nosacījumus bez pierādījumu pārbaudīšanas un ar pierādījumu pārbaudīšanu.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore Evija Vīnkalne runāja par tiesu praksi krimināllietās par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Šādi pasākumi tiek tradicionāli rīkoti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, un tajos diskutē par aktuāliem tiesu prakses jautājumiem.