Augstākajā tiesā 2005. gada 9. decembrī notika seminārs apgabaltiesu tiesnešiem, kurā par aktuāliem tiesību jautājumiem ziņoja gan tiesu un izpildvaras pārstāvji, gan tiesību zinātnieki.

Administratīvo tiesību nozares seminārā tiesneši apsprieda objektīvās izmeklēšanas principa ievērošanu, tiesas nolēmumu atcelšanas galvenos iemeslus un to novēršanas pasākumus, kā arī aktualitātes administratīvo tiesu darbā saistībā ar jaunākajiem Senāta nolēmumiem. Semināru vadīja Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns

Savukārt civiltiesību nozares semināra dalībniekus ar tiesas spriedumu sastādīšanas praksi iepazīstināja senatore Rita Saulīte. Problēmas civillietu izskatīšanā par Latvijas pilsonības atņemšanu aplūkoja Naturalizācijas pārvaldes juridiskās daļas vadītāja Inete Poča un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Strīdos par īpašuma tiesībām laulības šķiršanas lietās, kā arī jautājumos par līdzekļiem uzturam un iepriekšējā labklājības līmeņa saglabāšanai iedziļinājās senators Imants Fridrihsons. Savukārt uz jautājumiem par darba tiesībām atbildēja senators Ilgars Zigfrīds Šepteris.

Policijas akadēmijas docents Andrejs Judins krimināltiesību nozares seminārā vērtēja Rīgas centra rajona, Valmieras rajona, kā arī Jelgavas un Daugavpils tiesu sodu politiku. Policijas akadēmijas lektore Sandra Kazaka analizēja tiesu praksi tiesvedībā par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos. Semināra nobeigumā uz tiesnešu jautājumiem atbildēja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un departamenta senatori.

Semināri tiesnešiem tradicionāli tiek rīkoti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Iepriekšējais seminārs notika 13. maijā pēc Latvijas tiesnešu konferences.