Ir sagatavots un izdots kārtējais, jau ceturtais kopš administratīvo tiesu izveidošanas, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums. 

Krājumā ir atlasīts un 11 nodaļās sistematizēts 81 svarīgākais Administratīvo lietu departamenta 2007.gada nolēmums, kas sniedz ieskatu par aizvadītā gada Senāta tiesu prakses tendencēm – jaunākajām atziņām un jau esošo atziņu attīstību.

2007. gads administratīvā procesa jomā iezīmējas ar to, ka judikatūrā sāk atspoguļoties to tiesību normu interpretācija un piemērošana, kuras tika iekļautas 2006. gada nogalē pieņemtajos Administratīvā procesa likuma grozījumos. Ņemot vērā, ka šie grozījumi bija pirmie apjomīgie grozījumi kopš Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, nolēmumu krājumā akcentētas būtiskākās judikatūras atziņas šajā kontekstā. Taču liela daļa krājumā ietverto nolēmumu nostiprina un attīsta jau nostabilizējušos judikatūru.

Administratīvās tiesas un jo īpaši Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments jau kopš tā izveides ir iedibinājis tiesas nolēmumu kvalitātes augstu standartu, īpašu uzmanību pievēršot nolēmumu argumentācijai. Judikatūras nodaļas konsultante administratīvajās lietās Ieva Višķere, kas ir nolēmumu krājuma sastādītāja, uzsver, ka administratīvo tiesu devums vispārējo tiesību principu izpratnes attīstīšanā, cilvēktiesību nostiprināšanā un nenoteikto tiesību jēdzienu konkretizēšanā publisko tiesību jomā tuvinās Satversmes tiesas ieguldījumam. Tādējādi ikgadējais Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums atzīstams par vērtīgu izziņas avotu gan praktizējošiem juristiem, gan citiem tiesību zinātņu interesentiem.

Savukārt Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa uzsver, ka, padarot nolēmumus pieejamus sabiedrībai, tiek nodrošināta tiesas darba caurskatāmība un prognozējamība, kā arī tiek veicināta Administratīvā procesa likuma 2. pantā noteiktā pamatmērķa – tiesību normu tiesiska, precīza un efektīva piemērošana publiski tiesiskajās attiecībās – sasniegšana. Tiesu nolēmumi aizvien vairāk tiek atzīti par pilntiesīgu tiesību palīgavotu, tādēļ šādi nolēmumu krājumi kļūst par būtisku izglītojošu materiālu katram praktizējošam juristam.

Lai krājums būtu ērti lietojams un interesenti varētu tajā vieglāk orientēties, ir ietverti arī vairāki rādītāji, pēc kuriem var atrast interesējošo nolēmumu vai pētīt interesējošo administratīvā procesa problēmjautājumu.

Krājums ir 1060 lappuses biezs. Cena Tiesu nama aģentūras kioskos 21,40 lati.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211