Žurnāla “Jurista Vārds” 15.decembra tematiskais numurs veltīts administratīvajam procesam tiesā, un to  redakcija veidojusi sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu.

Tematiskā žurnāla rakstu autori ir Administratīvo lietu departamenta senatori, zinātniski analītiskie padomnieki, tiesnešu palīgi un tiesas darbinieki, kas praksē labi pārzina administratīvo procesu tiesā.

Senatore Ieva Višķere un padomniece Santa Savina rakstā par administratīvā akta pamatojuma maiņas aizliegumu sniedz ieskatu, kāda ir Administratīvā procesa likuma 250.panta otrajā daļā ietvertā aizlieguma tiesai mainīt iestādes pieņemtā lēmuma pamatojumu jēga un loma tiesiskas un efektīvas tiesas kontroles nodrošināšanā.

Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Ieva Liepiņa un departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa Ozola publikācijā skaidro, ka pilna sprieduma neesība lietā ir viens no Administratīvā procesa likumā paredzētajiem absolūtajiem pamatiem zemākas instances tiesas sprieduma atcelšanai, un secina, ka, konstatējot sprieduma trūkumus un apsverot jautājumu par pilna sprieduma neesību, ir būtiski situāciju novērtēt kopsakarā ar vispārīgo administratīvā procesa regulējumu un principiem.

Senatora palīgs Miķelis Zumbergs rakstā “Ierobežojums iepazīties ar lietas materiāliem administratīvajā tiesā” analizē Administratīvā procesa likuma 145.panta ceturtās daļas piemērošanu praksē.

Senatora palīdze Līga Dāce apskata Senāta praksi Administratīvā procesa likuma 104.panta trešās daļas piemērošanā par administratīvajai tiesai piešķirtās kompetences pašai veikt tiesību normu hierarhijas kontroles īstenošanu.

Senatora palīdze Laura Vigupe snieds ieskatu par tiesas kompetenci pierādījumu vērtēšanā lietās, kurās rakstveida pierādījumus pamatā veido medicīniskie dokumenti.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Aleksandrs Potaičuks raksta par faktu sprieduma motīvu daļā Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošanā.

Zinātniski analītiskā padomniece Kristīne Zemīte rakstā analizē bērna viedokļa noskaidrošanu lietās par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, ko izskata administratīvās tiesas.

Plašāk par tematiskā numura saturu skatīt šeit

Jurista Vārda 15.decembra numuru skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Latvijas Vēstnesis