Senāta Administratīvo lietu departamentā pagājušajā gadā uzlabojies viens no svarīgākajiem darba rādītājiem – par 145 lietām samazinājies neizskatīto lietu atlikums. Otrs būtiskākais rādītājs – vidējais lietu izskatīšanas termiņš 360 dienas – nav apmierinošs, taču tas ir par 58 dienām īsāks nekā pirms gada. Soli pa solim departaments iet uz lietu ātrāku izskatīšanu, secināja departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 21.janvārī.

Kā galveno iemeslu vēl ne tik labiem rādītājiem departamenta priekšsēdētāja minēja tiesnešu atbalsta personāla mainību, bet kā pozitīvu atzīmēja faktu, ka departaments veiksmīgi pielāgojies darbam attālinātā režīmā – plaši tiek izmantoti dažādi digitālie risinājumi, tostarp e-paraksts, attālinātas sanāksmes un apspriedes, kā arī tiesas sēdes, izmantojot tiešsaistes platformas. Vienā no kopsēdēm Zoom platformā kā klausītāji pievienojušies arī studenti.

Departamenta priekšsēdētāja informēja, ka trīs lietās pieņemti blakus lēmumi, visi par jautājumiem, kas risināmi Tieslietu ministrijai.  Proti, par slēgtas tiesas lietas materiālu pieejamību; par kreditoru tiesību aizsardzību gadījumos, kad pēc sabiedrības darbības izbeigšanas tā tiek izslēgta no reģistra ar iestādes lēmumu; kā arī par efektīva tiesību aizsardzības mehānisma izveidi prettiesiskas rīcības konstatēšanai administratīvā pārkāpuma lietvedībā.

Lietu izskatīšanas vidējā termiņā jāņem vērā fakts, ka departaments aizvadītajā gadā sagatavojis divus pieteikumus Satversmes tiesai un sešās lietās pieņēmis lēmumus par prejudiciālā jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai. Saistībā ar prejudiciālo jautājumu uzdošanu kopumā ir apturēta tiesvedība 57 lietās.

Runājot par departamenta ieguldījumu Augstākās tiesas darbības stratēģijas izpildē, priekšsēdētāja atzīmēja veiksmīgo sadarbību ar pirmās un otrās instances tiesām – notikuši semināri par aktuāliem tiesību jautājumiem, regulāras darba apspriedes ar zemāko instanču tiesu vadību, kā arī rajona tiesas tiesnesei nodrošināta stažēšanās iespēja departamentā. Veiksmīga bijusi arī sadarbība ar kolēģiem no citiem departamentiem, it īpaši no Civillietu departamenta, risinot jautājumus, kas tiesību nozarēs pārklājas. Sekmīgi īstenots projekts “Administratīvajai justīcijai-100”, kura ietvaros popularizēts administratīvai process, administratīvās tiesas, kā arī tiesas kopumā.

Par šīgada izaicinājumiem departamenta priekšsēdētāja minēja seno lietu (2019.g.) aktīvu izskatīšanu un lietu izskatīšanas termiņa samazināšanu, aktīvu līdzdalību e-lietas ieviešanā, kā arī iesaistīšanos Satversmes simtgades projektos.

  • Augstākās tiesas darbības rādītāji 2021.gadā: kopsavilkums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211