Augstākās tiesas plēnums 21. decembrī par Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja senatori Veroniku Krūmiņu. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas Senāta departamentu un palātu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.

Sniedzot pārskatu par iepriekšējā pilnvaru termiņa piecos gados paveikto, Veronika Krūmiņa atzīmēja, ka ir būtiski palielinājusies Administratīvo lietu departamenta senatoru darba slodze un intensitāte: pieaudzis gan saņemto, gan izskatīto lietu skaits, taču Administratīvo lietu departaments spējis samazināt lietu uzkrājumu. Senatoru skaits departamentā piecu gadu laikā palielinājies no sešiem līdz deviņiem. Augsta saglabājusies profesionālo prasību latiņa senatoru palīgiem, kā apliecinājums tam ir fakts, ka trīs no bijušajiem Administratīvo lietu departamenta senatoru palīgiem pēdējo piecu gadu laikā kļuvuši par tiesnešiem.

Papildus senatoru darbam Administratīvo lietu departaments laiku veltījis sabiedrības informēšanai un izglītošanai. Veronika Krūmiņa vadījusi tiesību zinību stundas skolēniem, tikusies ar augstskolu Juridisko fakultāšu un žurnālistikas programmu studentiem, lasījusi lekcijas par dažādām tēmām studentiem un Latvijas tiesnešu mācību centrā. Administratīvo lietu departaments sniedz regulāru informāciju sabiedrībai par Senāta sēdēs risināmajiem tiesību jautājumiem un izskatīto lietu rezultātiem. Senatori līdzdarbojušies Administratīvā procesa likuma grozījumu izstrādē, Veronika Krūmiņa piedalījusies Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs saistībā arī ar citu likumprojektu sagatavošanu, pārstāvot gan departamentu, gan Augstāko tiesu.

Iezīmējot turpmākās darbības virzienus, Veronika Krūmiņa minēja nepieciešamību pilnveidot Tiesu informatīvo sistēmu, semināru organizēšanu rajonu un apgabaltiesu tiesnešiem, izmantojot videokonferences iespējas, kā arī neprocesuālas sadarbības pilnveidošanu ar Satversmes tiesu. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja uzsvēra arī nepieciešamību paplašināt Senāta tiesu prakses pieejamību.

Veronika Krūmiņa ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu priekšsēdētāja kopš 2007. gada. Par Augstākās tiesas tiesnesi ievēlēta 2005. gadā, līdz tam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, kā arī Tieslietu ministrijā Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.


Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece
E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211