Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" sadarbībā ar Augstāko tiesu ir izdevusi kārtējo Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumu apkopojumu.

Krājumā apkopoti 130 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2006.gadā pieņemtie nolēmumi lietās, kas izskatītas kasācijas kārtībā, vai par kuriem iesniegti protesti Civilprocesa likuma 483. un 484.panta kārtībā.

Krājumam atlasīti raksturīgākie nolēmumi tiesību jautājumos, ar kuriem tiesas, izskatot konkrētas civillietas, saskaras atkārtoti, vai arī kuriem ir principiāla nozīme tiesību teorijā.

Ņemot par pamatu Civillikuma struktūru, kā arī ievērojot atsevišķu specifisku normatīvo aktu, ar kuru piemērošanu saistīti strīdi tiek risināti tiesās, lomu šā brīža tiesu praksē, nolēmumi ir sagrupēti pa lietu kategorijām un apkopoti 16 nodaļās, kas dod iespēju arī labāk orientēties krājumā.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kurās koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļots tiesas spriedumā izstrādātais atzinums normatīvā akta piemērošanā vai tulkošanā (interpretācijā). Tēzes izstrādājuši senatori – konkrētās lietas referenti vai arī krājuma sastādītājs, izvērtējot un apkopojot sprieduma motīvu daļā dotos atzinumus. Tās pašas par sevi uzskatāmas par ieguldījumu civiltiesību un civilprocesa teorijas attīstībā, kā arī var tikt izvērtētas zinātniskos pētījumos un juristu apmācību procesā.

Krājumā ievietotie Senāta nolēmumi plašākā nozīmē uzskatāmi par judikatūru, kuru saskaņā ar Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas noteikumiem tiesa var ņemt vērā, piemērojot attiecīgās tiesību normas un izšķirot civiltiesiskus strīdus citās lietās. Krājumā ievietotie nolēmumi var kalpot arī kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām, valsts un pašvaldību institūcijām un jebkuram citam interesentam viņus interesējošos jautājumos.

Priekšvārds un anotācija krājumam publicēta latviešu un pirmoreiz arī angļu valodā, kas dos priekšstatu par Latvijas Senāta darbu civillietu izskatīšanā arī interesentiem ārvalstīs.

Krājums ir cietos vākos, 744 lappuses biezs, cena – Ls 19,20.

Augstākās tiesas Senāta nolēmumu krājumi civillietās un krimināllietās tiek izdoti, sākot no 1996. gada, kopš 2005. gada arī administratīvajās lietās.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211