Šonedēļ sabiedrībai kļuvis pieejams Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājums, kurā izlases kārtībā publicēti 112 Augstākās tiesas Senāta 2008. gadā pieņemtie nolēmumi civillietās.

Tradicionāli kā iepriekšējo gadu krājumos, ievietotie nolēmumi apkopoti pa lietu kategorijām, kurās strīdi starp procesa dalībniekiem rodas visbiežāk, kā arī ievērojot attiecīgās lietu kategorijas nozīmību un aktualitāti. Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmuma atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai interpretāciju. Lasītāju ērtībai  krājumā ir ietverti arī vairāki rādītāji.

Visvairāk krājumā ievietoti spriedumi materiālo tiesību normu piemērošanas jautājumos lietās, kas izriet no saistību tiesībām. Otra lielākā lietu kategorija ir lietas par procesuālo tiesību normu piemērošanas jautājumiem personu tiesību ievērošanā tiesu procesos.

Ievērojami samazinājies lietu skaits par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamajiem īpašumiem saistībā ar likumiem par zemes reformu un privatizāciju, īpašuma tiesību atjaunošanu uz nelikumīgi atsavinātiem un nacionalizētiem īpašumiem. Šis process visumā ir beidzies, Senātā palicis visai neliels šīs kategorijas neizskatīto lietu skaits. Samazinājies arī tiesā izskatīto mantojuma lietu skaits. Tās ir sekas likuma grozījumiem, ar kuriem paplašinātas zvērināto notāru tiesības kārtot mantojuma lietas, ja mantiniekiem nav radušies strīdi par mantojuma tiesībām.

Krājumā publicētie Senāta nolēmumi civillietās var izraisīt interesi tiesību zinātnieku un praktizējošu juristu auditorijā, kā arī ir derīgi izmantošanai mācību procesā augstākajās juridiskajās mācību iestādēs.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns norāda, ka tiesas nolēmumu pieejamība sabiedrībai nosacīta ar jurisdikcijas pamatprincipu par tiesas darbības atklātību. Bez tam krājumā ievietotajiem nolēmumiem ir paliekoša nozīme un tie raksturo tiesu prakses attīstību Latvijas Republikā vēsturiskā skatījumā. Augstākās tiesas Senāta nolēmumiem ir arī nozīme judikatūras bāzes veidošanā un tie ir praktisks palīgs tiesu praksē izskatāmās lietās par līdzīgām tiesiskām attiecībām. Iespēja iepazīties ar tiesas nolēmumiem lietas dalībniekiem un ikvienai personai, kas saskaras ar līdzīgu problēmu, palīdz prognozēt iespējamo strīda izšķiršanas risinājumu un izlemt, vai ir pietiekams pamats prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā vai zemākas instances tiesas nolēmuma pārsūdzēšanai.

Valerijans Jonikāns norāda, ka daudzas atziņas tiesas nolēmumos ir tapušas senatoru ilgu diskusiju rezultātā, meklējot atbilstošāko un pareizāko tiesību normu interpretācijas variantu. Senāta Civillietu departaments cer uz atgriezeniskās saites veidošanos un diskusiju, kas varētu būt labs ieguldījums tālākā judikatūras un juridiskās domas attīstībā, pilnveidojot un uzlabojot tiesas spriešanas kvalitāti.

Krājumu nelielā tirāža izdevusi Tiesu namu aģentūra. Tā sagatavošanā piedalījies bijušais Augstākās tiesas senators Rolands Krauze un Senāta Civillietu departamenta senatora palīdze Zinaīda Indrūna.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211