Žurnāla “Jurista Vārds” šodienas numura tēma – komercnoslēpumu tiesiskā aizsardzībā – tapusi sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu. Publicēti četru autoru raksti, veltīti numura tēmai.

Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis rakstā “Komercnoslēpuma aizsardzības priekšnosacījumi un tā nelikumīga iegūšana, izmantošana un izpaušana” aplūko komercnoslēpuma jēdziena izpratni, tostarp tās pazīmes, kuras jākonstatē, lai uz informāciju attiecinātu komercnoslēpuma statusu un varētu piemērot komercnoslēpuma aizsardzībai paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Rakstā apskatīta arī komercnoslēpumu aizsardzības normatīvā sistēma, kurā arvien konstatējami vairāki trūkumi, kas mazina tiesisko noteiktību un var negatīvi ietekmēt regulējuma viendabīgu piemērošanu.

Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone publikācijā “Tiesiskās aizsardzības līdzekļi komercnoslēpuma tiesību pārkāpuma novēršanas lietās” secina, ka komercnoslēpuma turētājam ir pieejams plašs tiesiskās aizsardzības līdzekļu klāsts lietās par komercnoslēpuma tiesību pārkāpuma novēršanu. Tas, kuru līdzekli prasīt tiesai piemērot, ir komercnoslēpuma turētāja kā prasītāja kompetencē. Tomēr prasītājam pirms prasības celšanas sava izvēle ir rūpīgi jāapsver, tostarp jāizvērtē iespējamā pierādījumu bāze, jo īpaši attiecībā uz kaitējuma apmēru atbilstoši izvēlētajam kaitējuma atlīdzības veidam. Savukārt tiesām īpaši jāpatur prātā, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir jābūt taisnīgiem pret abām pusēm un galvenā tiesiskās aizsardzības līdzekļu mēraukla ir samērīgums.

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Reinis Markvarts rakstā “Komercnoslēpuma aizsardzība civilprocesuālajā tiesvedībā” atzīst, ka vispārējās jurisdikcijas tiesu prakse sniedz maz komercnoslēpuma aizsardzības nodrošināšanas piemēru, salīdzinoši plašāka komercnoslēpuma aizsardzības prakse ir administratīvajām tiesām, kas noder ieskatam arī civilajā tiesvedībā. Autors aplūko pieejamās tiesu atziņas attiecībā uz komercnoslēpuma aizsardzību tiesvedībā.

Ceturtais tēmas autors ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs ar publikāciju “Komercnoslēpums darba tiesiskajās attiecībās”.

Plašāk par tematiskā numura saturu skatīt šeit

Jurista Vārda 12.oktobra numuru skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211