Senāta Civillietu departaments 2021.gadā ir sasniedzis vienu no mazākajiem lietu atlikumiem 10 gadu laikā, iegūstot nosacītu līdzsvaru starp saņemtajām un izskatītajām lietām – Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 21.janvārī norādīja departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks.

Palielinājusies kasācijas tiesvedības filtru efektivitāte Civillietu departamentā, proti, no 62% 2019.gadā uz 80% 2021.gadā. Turklāt no ierosinātajām lietām tikai 15% nolēmumu palika negrozīti. Blakus sūdzībām kasācijas filtru efektivitāte ir pieaugusi vēl vairāk, sasniedzot 85%.

Departamenta priekšsēdētājs norādīja, ka, pateicoties efektīvajam darbam un mazākam saņemto lietu skaitam, departamenta senatoru noslodze pakāpeniski normalizējas – vidēji bijušas 78 lietas uz vienu senatoru.

Lietas dalībniekam atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību ir jāgaida vidēji 96 dienas, kas ir samazinājums par 29 dienām, salīdzinot ar 2020.gadu. Vidējais lietas izskatīšanas termiņš kopumā līdz galīgajam nolēmumam bija 144 dienas. 2020.gadā tās bija 182 dienas, 2019.gadā – 237. Tātad samazinājums gaidīšanas laikā par 93 dienām jeb trijiem mēnešiem trīs gadu laikā.

Lai nodrošinātu iespējami efektīvāku kasācijas procesu, departamentā tiek identificētas vienveidīgas lietas. Proti, jau lietu pirmapstrādes stadijā tiek identificētas vienveidīgas lietu grupas un vienai lietai no konkrētās grupas piešķirta prioritāte tās izskatīšanā. Pašlaik identificētas trīs lietu grupas, kurās ir vienveidīgi tiesību jautājumi.

Lai uzlabotu kasācijas sūdzību un blakus sūdzību kvalitāti, departaments izstrādā ieteikumus to iesniegšanai, vadlīnijas plānots pabeigt šī gada pirmajā pusē.

Vēl viens solis efektivitātes sekmēšanai ir protestu lietu pirmapstrāde, uzticot to vienam zinātniski analītiskajam padomniekam, kas šajās lietās izstrādā lietas ziņojumu un uztur izskatīto un izskatāmo protesta lietu datubāzi.

Pilnveidotas arī departamenta paplašinātā sastāva procesa vadlīnijas, kā arī izstrādātas vadlīnijas senatoru palīgiem.

Kā būtisku soli kopējās tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanā departamenta priekšsēdētājs akcentēja pilotlietas risinājumu. Saņemot informāciju no Zemgales rajona tiesas, ka tās tiesvedībā ir vairāk nekā 25 civillietas, kurās maksātnespējīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības administrators cēlis prasības pret šīs pašas kooperatīvās sabiedrības biedriem – zemnieku saimniecībām, kā arī sabiedrībām ar ierobežotu atbildību par ieskaita darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem un parāda piedziņu, tika identificēti vienveidīgi tiesību jautājumi. Komunicējot ar Zemgales rajona tiesu, tika izvirzīta viena lieta kā ātrāk izskatāma, lai ātrāk sagaidītu prāvnieka kasācijas sūdzību un varētu atrisināt šos tiesību jautājumus. Rezultātā nepilnu četru mēnešu laikā paplašinātā sastāvā tika pieņemts Senāta Civillietu departamenta spriedums. Departamenta priekšsēdētājs uzsvēra – lai arī Senāta statistikā šī pilotlieta tika atspoguļota kā viena izskatīta lietā, tā atslogoja visas instanču tiesas no desmitiem lietu nākotnē. Pēc veiksmīgās pirmās pieredzes departaments rosina apsvērt arī speciāla regulējuma nepieciešamību pilotlietu procesam, jo šobrīd veiksmīgs risinājums būtībā atkarīgs no tā, vai zemākas instances tiesas spriedums tiek pārsūdzēts kasācijas kārtībā un kādi argumenti izvirzīti kasācijas sūdzībā.

Augstākās tiesas darbības rādītāji 2021.gadā: kopsavilkums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211