Izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša lūgumu noteikt lietas piekritību, Senāta departamentu priekšsēdētāju sapulce norāda, ka tiesai lietā par miršanas fakta reģistrācijas anulēšanu nav jākonstatē fakts, vai persona ir dzīva, bet gan jānoskaidro, vai pastāvēja un joprojām pastāv pamats ieraksta izdarīšanai miršanas reģistrā.  Strīdus priekšmets šādās lietās ir priekšnoteikumu esība ziņu ierakstīšanai miršanas reģistrā. Tas atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 46.panta trešajai daļai ir izskatāms Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Konkrētajā gadījumā pieteicēja lūdz anulēt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu par viņas brāļa miršanas faktu, jo nav bijis tiesiska pamata nezināmo mirušo personu identificēt kā pieteicējas brāli. Respektīvi, strīdus priekšmets konkrētajā lietā ir priekšnoteikumu esība trūkstošo ziņu ierakstīšanai miršanas reģistrā. Trūkstošās ziņas miršanas reģistrā ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes izdotu izziņu par personas (līķa) atpazīšanu, izmeklēšanas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu.

Senāta departamenta priekšsēdētāju sapulce atzīst, ka pieteikums par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta par personas brāļa miršanas faktu un izdotās miršanas apliecības anulēšanu ir pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā.

Senāta departamentu priekšsēdētāju 2019.gada 1.februāra sēdes lēmums

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdēs, kurās izšķir tiesneša vai tiesas iesniegtu jautājumu par lietas pakļautību, saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.panta piekto daļu sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kurš ar balsstiesībām piedalās šajās sēdēs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211