Turpmāk ikvienam interesentam Tieslietu ministrijas tiesu portālā www.tiesas.lv iespējams iepazīties ar Augstākās tiesas Senāta nolēmumu judikatūras datubāzi. Līdz šim tā sabiedrībai bija pieejama tikai Augstākās tiesas mājas lapā, bet tiesnešiem un tiesu darbiniekiem Tiesu informatīvajā sistēmā.

Arī turpmāk juridiski nozīmīgākākos un interesantākos Senāta nolēmumus Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sagatavos publicēšanai Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv un tie būs pieejami sadaļā Tiesas informācija/ Nolēmumi, sadalīti pa Senāta departamentiem un pieņemšanas gadiem, sākot no 2002. gada. Savukārt tiesu portālā judikatūras datubāzei ir plašākas meklēšanas iespējas: nolēmumus iespējams atlasīt pēc lietu veidiem, pēc tiesību nozarēm un apakšnozarēm un pēc tiesību principiem.

Šobrīd Senāta judikatūras datubāzē ir ievietoti 667 nolēmumi: 178 Senāta Civillietu departamenta, 240 Krimināllietu departamenta un 249 Administratīvo lietu departamenta nolēmumi. Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita norāda, ka galvenais nolēmumu atlases kritērijs ir juridiskā interese, ko izraisa nolēmums, un tā noderīgums tiesu prakses veidošanā. Tiek atlasīti nolēmumi, kas papildina tiesu judikatūru, atspoguļo tiesību izpratnes tendenci, Senāta nostāju faktu izvērtēšanā un likuma piemērošanā. Datu bāzē ievieto principiāla rakstura nolēmumus, kas veltīti kādam vispārīgam tiesību principam, tiesību normas iztulkojumam, tiesību robu aizpildes metodoloģijai un tiesību tālākveidošanai. Bez tam tiek publicēti Senāta nolēmumi, kas groza pastāvīgo tiesu praksi vai izlemj vispārīga rakstura strīdīgu jautājumu.

2008. gadā judikatūras datubāzē ievietoti 12,3% Senāta Civillietu departamenta nolēmumu, 11,5% Krimināllietu departamenta un 26,6% Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu. Z. Mita salīdzinājumam min pētījumu, ka, piemēram, Francijā tikai 10% no Kasācijas tiesas lēmumiem bijuši „izglītojoši un noderīgi”. Pārējos gadījumos bijuši tikai „elementāri procesuālie jautājumi” vai arī atkārtoti „sen pieņemti un apstiprināti” lēmumi.

Judikatūras datubāzes veidošana ir atbildīgs un ļoti darbietilpīgs darbs, uzsver Z.Mita. Judikatūras nodaļas konsultants kopā ar senatoru un Senāta departamenta priekšsēdētāju izlemj, vai Senāta nolēmumā izteiktajām atziņām ir principiāla nozīme un juridisks svars vai interese, atlasītajiem nolēmumiem tēžu un virsrakstu veidā apkopo juridiski pamatotas atziņas, kas izmantojamas sprieduma argumentācijai. Nolēmumi pirms ievietošanas judikatūras datubāzē tiek anonimizēti, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar atbilstošām norādēm aizstājot datus, kas ļauj identificēt fizisko personu.

Tiesnešu, prokuroru un zvērinātu advokātu vārdi nolēmumos netiek dzēsti, tādējādi veicinot nolēmumu kvalitāti un atbildību.

Vienotas tiesu prakses veidošana ir viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta 4. un 5. daļu, Augstākā tiesa veido judikatūras datubāzi, bet iekļaujamās informācijas atlases un apstrādes kārtību pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tiesu informācijas sistēmas ietvaros judikatūras datubāze tiek veidota kopš 2005. gada, bet vispārpieejama sabiedrībai tā kļuvusi tikai tagad.

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

T. 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv