Analizējot juridiskā ziņā komplicētākās 2012.gadā Senāta Krimināllietu departamentā izskatītās lietas, tostarp arī sabiedrības interesi izraisījušas lietas, jāatzīst, ka procesa virzītājiem grūtības rada apsūdzības formulēšana, tostarp nodokļu lietās un lietās, kurās kā noziedzīga nodarījuma sastāva obligāta pazīme ir būtisks kaitējums – Augstākās tiesas plēnumā sacīja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

Nenoliedzami, ka vienotas tiesu prakses veidošanā, pēc kuras vadās arī izmeklētāji un prokurori, liela loma ir Senātam. Līdz ar to, kā norādīja departamenta priekšsēdētājs, senatoriem rūpīgi jāiedziļinās esošajā praksē, teorētiskajās atziņās, likumu analīzē, lai neizdarītu pārsteidzīgus secinājumus, diemžēl reizēm senatori nonāk pretrunā starp lietu ātrāku izskatīšanu un nepieciešamību sniegt plašu, izvērstu skaidrojumu par tiesisko problēmu.

Senāta Krimināllietu departaments aizvadītajā gadā izteicis būtiskas atziņas par krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jautājumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jautājumiem, par soda noteikšanu un kriminālprocesa izbeigšanu, ja pieļauta kriminālprocesa neattaisnota novilcināšana, par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršanu no mantas konfiskācijas kā soda, par mantas nolaupīšanas no transportlīdzekļa izpratni un citiem jautājumiem.

Senāta grozītajos un atceltajos tiesu nolēmumos izteikto atziņu apkopojums tiks nosūtīts tiesām un Tiesnešu mācību centram, lai šos materiālus tiesneši un prokurori varētu izmantot praktiskajā darbā. Senāta Krimināllietu departaments iecerējis apkopot arī atziņas, kas izteiktas lēmumos, ar kuriem pārsūdzētie nolēmumi atstāti negrozīti.

Veicinot vienotu izpratni par likuma normu piemērošanu, Senāta Krimināllietu departaments sadarbībā ar Judikatūras nodaļu veic tiesu prakses pētījumus, turklāt ne tikai pēc savas iniciatīvas, bet arī par prokuratūras rosinātajām problēmām. Pagājušajā gadā veikti trīs tiesu prakses apkopojumi krimināllietās, viens no tiem – par tiesu praksi krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu – pēc ģenerālprokurora ierosinājuma.

Veicinot profesionālu sadarbību starp tiesu un prokuratūru, arī Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa kā vienu no turpmākajiem darbības virzieniem noteikusi sadarbības pilnveidošanu ar Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļu.

22. februārī notika Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, kurā tika analizēts Augstākās tiesas darbs aizvadītajā gadā un iezīmētas turpmākās darbības perspektīvas.

 

 

Vairāk par Augstākās tiesas plēnumu skatiet arī šeit:

Augstākās tiesas plēnumā norāda uz tiesas darba pārslodzi

Augstākā tiesa: neizdiskutēti grozījumi likumos nesasniedz mērķi un rada piemērošanas problēmas

Augstākā tiesa aicina uz savstarpēju varas institūciju toleranci

Augstākās tiesas plēnumā norāda uz zvērināta advokāta institūta ieviešanas nepieciešamību

 

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211