Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoram Imantam Fridrihsonam par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā piešķirts I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un „zelta” spalva. Apbalvojumu svinīgā pasākumā tieslietu ministrs pasniedza 17. novembrī.

Senators 49 gadus veltījis tiesneša darbam, 43 no tiem pavadīti strādājot Augstākajā tiesā vispirms par Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesi, bet no 1995. gada, kad Augstākās tiesas plēnums izveidoja jauno tiesas struktūru, I.Fridrihsons tika apstiprināts par Senāta Civillietu departamenta senatoru.

I.Fridrihsons specializējies ģimenes tiesībās, kā arī lietu kategorijā, kas saistīta ar sūdzībām jautājumos par pilsonību un migrāciju. Par šiem tiesību jautājumiem arī vispārinājis tiesu praksi un izstrādājis Augstākās tiesas plēnuma lēmumu projektus.
Papildus tiesneša darbam, I.Fridrihsons piedalījies vairākās likumprojektu izstrādāšanas darba grupās un bijis līdzautors vairākām publikācijām – Civilprocesa likuma komentāri, Juridisko terminu vārdnīca, Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu izdevums un citi. Senators ir Latvijas Bērnu fonda prezidija loceklis un Valsts Cilvēktiesību biroja konsultatīvās padomes loceklis.

I.Fridrihsons aktīvi piedalās Augstākās tiesas tiesnešu mācībās, papildina savas profesionālās zināšanas, lasa lekcijas un vada seminārus vairākās augstskolās un Latvijas Tiesnešu mācību centrā.

Ziemassvētkos senators svinēs savu 73 gadu jubileju.