Piektdien, 31.martā Augstākās tiesas vadība, klātesot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem, svinīgi sveica Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi, kura tikko ieguvusi juridisko zinātņu doktora grādu.

Darbs par tēmu „Administratīvais akts” tika aizstāvēts kā monogrāfija, un promocijas padome vienbalsīgi nolēma, ka J.Briedei piešķirams juridiskais zinātņu doktora grāds. Monogrāfiju J.Briede ar pārtraukumiem rakstīja vairākus gadus, ik pa laikam pārrakstot jau uzrakstīto. 2003.gadā monogrāfija tika pabeigta. Zinātniskais vadītājs bija Dr.iur. Ilmārs Bišers. Kā atzīst pati J.Briede, lielu atbalstu rakstīšanas laikā viņa ir guvusi arī no Dr.h.c. Ass.iur. Egila Levita.

Jau 2003.gadā izdevniecība „Latvijas Vēstnesis” izteica piedāvājumu izdot uzrakstīto darbu, un J.Briede neatteicās. Tā 2003.gadā tika izdota viņas sarakstītā monogrāfija „Administratīvais akts”, kura ir veltīta administratīvā procesa tiesību centrālajam jēdzienam. Monogrāfija sniedz atbildes uz jautājumiem, kā administratīvo aktu nošķirt no citiem tiesību aktu veidiem un publiskās tiesības no privātajām; kas ir iestāde administratīvā procesa izpratnē un kādas tiesiskās sekas var iestāties administratīvā akta rezultātā. Monogrāfijas pirmajā daļā pētīta administratīvā akta izpratnes attīstība, salīdzināta šī akta izpratne vairākās valstīs. Otrajā daļā aplūkoti visi administratīvā akta obligātie elementi, analizēta iestāžu un tiesu prakse un kļūdas. Pēdējā daļā aplūkoti gadījumi, kad lēmums ietver visas administratīvā akta pazīmes, bet tomēr ieskaitāms citā kategorijā.

J.Briede izteica gandarījumu, ka viņas sarakstīto grāmatu plaši lieto un citē tiesas sēžu laikā.

Vienā dienā ar J.Briedi doktora grādu ieguva arī Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs Uldis Ķinis par darbu „Kibernoziegumi”.