Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru padome 19. janvārī par asociēto profesori valsts tiesībās ievēlēja juridisko zinātņu doktori, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briede.

Senatore Briede 2006. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes nozarē valststiesību apakšnozarē. Ir viena no Latvijas administratīvā procesa sistēmas pamatlicējām un atzītākajām speciālistēm administratīvā procesa un administratīvajās tiesībās. Administratīvā procesa likuma komentāru zinātniskā redaktore. Zinātņu akadēmijas eksperte tiesību zinātņu nozarē.

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Jautrīte Briede strādā kopš 1995. gada. LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra izveidotāja un pirmā direktore 1999.-2004. gadā. Izstrādājusi vairākus studiju kursus un programmas administratīvajās tiesības, administratīvajā procesā, salīdzinošajās administratīvajās tiesībās un juridiskās palīdzības sniegšanā. Šobrīd docē vairākus kursus Valststiesību zinātņu katedrā, vadījusi vairāk kā 50 maģistru darbu, kā arī divu doktora darbu izstrādi.

Kopš Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidošanas 2004. gada Jautrīte Briede zinātnisko un pasniedzēja darbu savieno ar senatora darbu Augstākajā tiesā. Viņa atzīst, ka darba slodze ir ļoti liela, taču darbs Augstākajā tiesā un Universitātē papildina un pilnveido viens otru, tādēļ ir vienlīdz svarīgi.

Juridisko zinātņu doktora grāds ir trīs Augstākās tiesas senatoriem, kas visi ir arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki – profesors Kalvis Torgāns, asociētā profesore Jautrīte Briede un docents Jānis Neimanis.

Saskaņā ar „Augstskolu likumu”, atklātā konkursā uz sešiem gadiem asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir pētniecības darba veikšana, pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai un studiju darba nodrošināšana un vadīšana.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211