Latvijas tiesās pagaidām nav daudz tādu lietu, kad tiesām jāizšķiras, kādus tiesību aktus piemērot ārpuslīgumiskām saistībām, kas radušās starp dažādu Eiropas Savienības valstu subjektiem. Arī citās ES valstu tiesās šāda rakstura lietas pagaidām nav bieži sastopamas. Taču var paredzēt, ka, attīstoties globalizācijai, strīdu skaits palielināsies.

Kopš 2009. gada 11. janvāra šādos gadījumos ir jāvadā pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II). Lai apgūtu šīs regulas noteikumus, Lietuvas Tieslietu ministrija 12.-13. martā organizēja semināru Lietuvas Tiesnešu apmācības centrā un uz to aicināja arī Latvijas un Igaunijas Augstāko tiesu pārstāvjus. Senāta Civillietu departamenta senatori Kalvis Torgāns un Aldis Laviņš, kuri piedalījās seminārā, atzīst to par ļoti lietderīgu, jo gūtas pamatzināšanas par Regulas tiesisko regulējumu un jau pastāvošo Eiropas tiesu institūciju praksi.

Semināra lektors bija Andrevs Dikinsons (Andrew Dickinson), kurš pārstāv vienu no vadošajām Lielbritānijas juridiskajām firmām un tādējādi ir cieši saistīts ar regulas piemērošanas praksi. Lektors detalizēti iztirzāja strīdus, kādi rodas gadījumos, ja delikts noticis vienā valstī, cietušais ir citas valsts rezidents, bet tiesību aizskāruma kaitīgās sekas izpaužas vēl kādā citā valstī, kā arī daudzus citus ar ārpulīgumiskiem konfliktiem saistītus jautājumus, piemēram, neuzdotu lietvedību, nepamatotu iedzīvošanos, culpa in contrahendo.

Senatori par apsveicamu atzīst Lietuvas kolēģu iniciatīvu noorganizēt semināru par minētās regulas tiesību normu skaidrošanu. Materiāls ir apjomīgs, jo, kā norādījis lektors, Regula (Roma II) ir vairāku darba grupu 40 gadus ilga darba rezultāts, meklējot kopsaucēju starptautiskajās privāttiesībās.

Augstākās tiesas bibliotēkai senatori nodevuši Andreva Dikinsona sarakstītu grāmatu par minētās regulas piemērošanas jautājumiem, ko izdevusi Oxford University Press. Grāmata ir vērtīga - 797 lappuses bieza, turklāt tajā ir personīgs grāmatas autora ieraksts, veltīts Latvijas tiesnešiem.

 

 

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211