6.decembrī Augstākajā tiesā viesojās Administratīvās rajona tiesas – Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas tiesu namu – tiesneši, lai kopā ar Administratīvo lietu departamentu apspriestu aktuālos tiesību un tiesu prakses jautājumus. Tikšanās mērķis bija veicināt vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas mehānismiem.

Tikšanās ietvaros tika pārrunāti rajona tiesas tiesnešu iepriekš iesūtītie jautājumi. Šie jautājumi bija saistīti ar prasījumu pakļautību administratīvās tiesas kontrolei, tiesas kontroles robežām, lietas materiālu pieejamības ierobežošanu un citiem procesuālajiem jautājumiem. Tikšanās bija veidota diskusijas formā, ļaujot kopīgi identificēt problēmas, ar kurām tiesneši saskaras administratīvo lietu izskatīšanā, kā arī apspriest piemērotākos to risinājumus.

Tiesneši šādu tikšanos atzina kā ļoti vērtīgu.

Šāda sadarbība ar zemāku instanču tiesām ir notikusi jau vairākkārt. Tas tiek darīts tiesu prakses vienādošanas un tiesas spriešanas kvalitātes uzlabošanas nolūkā.

 

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv