19.decembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā atvēršanas svētki bija grāmatai „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”. Lai radītu Latvijas tiesību zinātņu vēsturē pēc sava satura vēl nebijušu pētījumu konstitucionālajās tiesībās, savus spēkus apvienojuši 37 Latvijas augstas raudzes tiesību speciālisti un zinātnieki.

Grāmatas atvēršanas pasākumā Satversmes komentāru autorus un lasītājus uzrunāja arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs pauda gandarījumu par Satversmes komentāru iznākšanu. Īpaši viņš uzsvēra faktu, ka starp komentāru autoriem, kas pārstāv akadēmisko vidi, atrodami arī vairāki tiesību praktiķi – tiesneši. Tā, līdzās Eiropas Savienības tiesas tiesnesim Egilam Levitam un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei savu ieguldījumu Satversmes VIII nodaļas izpratnē devuši arī divi Augstākās tiesas senatori – Dr.iur. Jautrīte Briede un Dr.iur. Jānis Neimanis, kā arī divas administratīvās tiesas tiesneses – Ieva Višķere un Anita Kovaļevska.

Jautrītes Briedes komentēts ir Satversmes 104.pants par tiesībām likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības, un saņemt atbildi latviešu valodā.

Jānis Neimanis komentējis Satversmes 102.pantu par tiesībām apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās.

Bez tam Jautrīte Briede kopā ar Ievu Višķeri, Gati Litvinu Agri Bitānu un Edvīnu Danovski rakstījuši komentārus Satversmes 92.pantam par ikviena tiesībām aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja domām sākt Satversmes komentēšanu tieši ar VIII nodaļu ir bijis loģiski – tādēļ, ka šajā konstitūcijas nodaļā ir atrodams 92.pants, kas nosaka tiesības uz taisnīgu tiesu. „Tieši šīs tiesības vēl līdz nesenai pagātnei nedarbojās, kaut gan mēs nojautām par to eksistenci,” norādīja I.Bičkovičs. Līdz ar pagājušā gadsimta pēdējiem gadiem Latvijas tiesās strauji pieauga lietu skaits, un tas acīmredzot notika tieši tādēļ, ka iedzīvotāji aizvien vairāk apzinājās savas tiesības un iespējas tās aizstāvēt tiesā. Savukārt tiesas nekad nedrīkst aizmirst savu pienākumu Satversmes 92. panta īstenošanā. Šai sakarā Augstākās tiesas priekšsēdētājs citēja pirmskara senatoru Teodoru Bergtālu, kurš atzinis: „Tiesnesim nekad nevajadzētu aizmirst, ka no tiesu aktu vienmuļajiem un varbūt apnikušajiem vākiem raugās ārā dzīvi cilvēki, kuri sāpīgi sajūt, kādā veidā viņu dažkārt dienišķās un nepieciešamās vajadzības apmierina tiesa”.

Darbs pie vērtīgā izdevuma – valsts pamatlikuma jaunākās nodaļas „Cilvēka pamattiesības” komentāriem – ilga trīs gadus. Tas ir Latvijas Universitātes zinātniskais projekts, kura vadītājs ir LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs profesors Dr.iur. Ringolds Balodis, redkolēģijas vadītājs profesors Aivars Endziņš. Komentāri izdoti oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā, un tie tāpat kā Satversme paredzēti jebkuram interesentam un varētu būt noderīga lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par savām tiesībām un vēlas iegūt jaunas zināšanas.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211