Senāta 2019.gada darba statistiskas rādītāji kopumā liecina par dinamisku darbu, kā arī apliecina, ka darba organizācijas pārmaiņas departamentos, proti, veiksmīgi izmantojot tiesnešu līdzšinējo pieredzi un nodrošinot pilnīgu ilgstošā prombūtnē esošo tiesnešu aizvietošanu, devušas labus rezultātus.

2019.gadā Senātā izskatītas 2942 lietas. Kopumā samazinājies saņemto lietu skaits, palielinājies izskatīto lietu skaits un par 9% samazinājies neizskatīto lietu atlikums.

Administratīvo lietu departaments izskatījis 951 lietu, Civillietu departaments 1208 lietas, Krimināllietu departaments 783 lietas. Visos trīs departamentos strādāts ar pozitīvu lietu izskatīšanas koeficientu – Administratīvo lietu departamentā izskatīts par 13% lietu vairāk nekā saņemts, Civillietu departamentā par 4% lietu, savukārt Krimināllietu departamentā izskatīts par 2% lietu vairāk nekā reģistrēts šajā pašā laika periodā.

Visbūtiskāk lietu izskatīšanas rādītājs palielinājies Administratīvo lietu departamentā – tajā izskatīts par 25% lietu vairāk nekā iepriekšējā gadā un lietu atlikums samazinājies par 12%. Arī Krimināllietu departamentā izskatīts par 17% lietu vairāk nekā iepriekšējā gadā un lietu atlikums samazinājies par 12%. 

Arī darba ritms ir apmierinošs. Vidēji administratīvās lietas tiek izskatītas gada laikā, civillietas  8 mēnešu laikā, bet krimināllietas mazāk nekā trīs mēnešu laikā. Būtiski atzīmēt, ka kasācijas tiesvedības ierosināšana, piemēram, krimināllietās, tiek izlemta vidēji 6–8 nedēļu laikā. Tādējādi tiek veicināta ātrāka skaidrība par galīgo iznākumu lietā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsver: “Pēdējos gados uzrādīto lietu izskatīšanas dinamiku lielā mērā ir nodrošinājuši vairāki būtiski grozījumi procesuālajos likumos, kuru mērķis ir bijis mazināt slodzi Senātā un efektivizēt tiesvedības procesu kasācijas instancē.”

Senators vidēji gadā izskatījis 86 lietas. Šāda noslodze, ņemot vērā Senātā izspriežamo tiesību jautājumu komplicētību, nav maza. Ivars Bičkovičs norāda, ka arī turpmāk Senāts meklēs iespēju procesuālo regulējumu pilnveidošanai, kas mazinātu nepamatotu, likumam neatbilstošu kasācijas sūdzību skaitu. Tāpat Senāts turpinās aktuālu tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumu attīstību Senāta judikatūrā, tādējādi veicinot vienotu tiesu praksi.

Lai arī nebūtiski, tomēr saņemto lietu skaits katrā departamentā atsevišķi un attiecīgi arī tiesā kopumā – samazinās. Tas ļauj prognozēt lietu izskatīšanas intensitātes vienmērību arī nākamajā gadā.

Augstākās tiesas gada atskaites plēnums, kurā analizēs Senāta darbu 2019.gadā, plānots 17.februārī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211