24.oktobra televīzijas raidījumā „Kas notiek Latvijā” Ministru prezidents Kalvītis izteicās, ka Augstākā tiesa tā sauktajā vēlēšanu lietā ir pieņēmusi trešajām personām nelabvēlīgus nolēmumus, neuzklausot trešās personas. No Ministru prezidenta teiktā bija noprotams, ka ar trešajām personām domāta Tautas partija un/vai biedrība „Sabiedrība par vārda brīvību”.

Senāta Administratīvo lietu departaments uzskata, ka Ministru prezidenta izteikumi ir nepamatoti.

Administratīvo lietu departamenta senatori skaidro, ka par trešo personu tiesas procesā uzskatāma tikai tā persona, kuru spriedums (tā rezolutīvā daļa) var skart, izmainot šīs personas tiesību vai pienākumu apjomu. Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 3. novembra spriedumu un blakus lēmumu nekāds pienākums Tautas partijai un/vai biedrībai „Sabiedrība par vārda brīvību” netika uzlikts. Tāpēc šīs personas minētajā procesā nebija uzskatāmas par trešajām personām. Ja par trešajām personām uzskatītu visas personas, kuras sprieduma motīvu daļā pieminētas, tad kā trešās personas šajā lietā, pirmām kārtām, bija jāuzaicina visi Latvijas vēlētāji.

Senāta Administratīvo lietu departaments 2006. gada 3. novembrī izskatīja lietu, kurā pieteicēji – vairākas politiskās organizācijas – lūdza atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar kuru tika noteikti 9.Saeimā ievēlētie deputāti (ar pilnu sprieduma un lēmuma tekstu var iepazīties Augstākās tiesas mājas lapā – www.at.gov.lv). Viens no pieteicēju galvenajiem argumentiem, kas tiesai bija jāpārbauda, bija tāds, ka atsevišķām partijām, tostarp Tautas partijai, tika prettiesiski finansēta vēlēšanu kampaņa.

Tiesa, izvērtējot tās rīcībā esošos materiālus, secināja, ka atsevišķu partiju, tostarp Tautas partijas, priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs pārsniedza noteiktos priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus, tādējādi pārkāpjot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu. Ar sprieduma motīvu daļā minētajiem argumentiem tiesa ir atbildējusi uz pieteicēju apsvērumiem. Tiesa nedrīkst neatbildēt uz būtiskiem pieteicēju argumentiem, skaidro senatori.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211