Īsi un lietišķi, bet ļoti sirsnīgi un patiesi - tieši tā, kā Kalvis Torgāns dara visu - 31. martā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika viena no izcilākajiem Latvijas civiltiesību speciālistiem grāmatas „Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999-2008.” atvēršanas un autora 70 gadu jubilejas pasākums.

Grāmatā atlasīti raksti, kas publicēti pēdējos 10 gados un aptver galvenos profesora Kalvja Torgāna zinātniskās darbības virzienus. Tie ir raksti par nozīmīgiem civiltiesību, civilprocesa un komerctiesību jautājumiem, arī tādi, kas publicēti Igaunijā, Lietuvā, Austrijā, Krievijā, ASV un Latvijā līdz šim nebija pieejami.

Ietvertas arī vairākas pirmpublikācijas: par judikatūras veidošanu Senātā, banku slēgto līgumu dabu, šķīrējtiesas apstrīdēšanas kārtību, juridiskie atzinumi, kas rakstīti pēc ieinteresētu personu lūguma, piemēram, par „overdraftu”, regresa prasībām OCTA apdrošināšanā u.c. Plaša sadaļa atvēlēta rakstiem par Latvijas privāttiesībām Eiropas Savienības kontekstā.

Grāmatā sakopotas arī desmit gadu intervijas un raksti par autoru, kā arī Kalvja Torgāna publicistika, piemēram, raksts par juridisko zinātni un atziņas par laimi un gudrību.

Noslēgumā atrodamas biogrāfiskas ziņas par Kalvi Torgānu un ziņas par citām viņa publikācijām.

 

Reizē ar šo Tiesu namu aģentūras izdoto grāmatu tika prezentēts arī Latvijas Universitātes sagatavotais un izdotais profesora Kalvja Torgāna biobibliogrāfijas rādītājs, kurā apkopotas profesora nozīmīgākās publikācijas laikā no 1966. līdz 1998. gadam, kā arī bibliogrāfiskie apraksti no 1999. līdz 2008. gadam. Bibliogrāfiskajā rādītājā atsevišķās nodaļās apkopoti profesora publicētie darbi, sastādītie, rediģētie un recenzētie darbi, vadītās, recenzētās un oponētās disertācijas, intervijas un sarunas ar profesoru, kā arī raksti par Kalvi Torgānu. Pavisam kopā vairāk kā 200 publikācijas.

„Tas ir fantastiski, ko viens cilvēks spējis paveikt. Patiess cieņas apliecinājums Kalvim Torgānam,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Kalvim Torgānam dzīves 70 gados izdevies sasniegt trīs visaugstākās akadēmiskā un jurista praktiskā darba virsotnes - Latvijas Universitātes profesors, habilitētais tiesību doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un Latvijas Republikas Augstākās tiesas senators. Turklāt šīs virsotnes sasniegtas, strādājot ar prieku un gudru vieglumu un saņemot neviltotu kolēģu un citu līdzcilvēku atzinību.

Latvijas Universitātes ilggadējais Juridiskās fakultātes Domes un Civiltiesisko zinātņu katedras, promocijas padomes un tiesību nozares profesoru padomes vadītājs, doktora un maģistra studiju programmu direktors saņēmis studentu piešķirto titulu „Mans mīļākais profesors”, un arī Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš atzina, ka viņam īsta profesora tēls saistās ar Kalvi Torgānu, pie kura var mācīties ne tikai profesionālu un juridisku pieredzi, bet arī meklēt vieda cilvēka padomu.

Latvijas Zinātņu akadēmijā Kalvis Torgāns ir viens no trim juristiem, kas ievēlēts par akadēmijas īsteno locekli (akadēmiķi). Viņa kolēģi no Zinātņu akadēmijas priecājās, ka Kalvis Torgāns savas dzīves jubilejas prot pārvērst par darba svētkiem, izdodot arvien jaunas grāmatas, un informēja, ka akadēmiķim Torgānam piešķirts viens no augstākajiem Zinātņu akadēmijas apbalvojumiem tiesību zinātnēs - profesora Lēbera medaļa.

Savukārt Kalvja Torgāna tagadējie kolēģi Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā atzina, ka ir patiess prieks strādāt kopā ar cilvēku, no kura grāmatām senatori mācījušies, mācās un mācīsies, bet, kā teica senatore Edīte Vernuša, vēl lielāks prieks ikdienas darbā iepazīt pašu skolotāju kā interesantu cilvēku, šarmantu vīrieti un patīkamu kolēģi.

Taču ar šīm trim virsotnēm Kalvja Torgāna daudzpusība nebeidzas. Par savējo viņu sauc arī advokāti, jo 15 gadus viņš bijis Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis un strādājis advokātu birojā „Lejiņš, Edžiņš, Torgāns un Vonsovičs”. Bijušie kolēģi piemin viņu ne tikai kā izcilu advokātu, bet arī kā kolektīva dvēseli, un vēlēja tagadējiem kolēģiem to novērtēt.

„Jurista Vārds” Kalvi Torgānu nominējis par rakstītā juridiskā vārda lielmeistaru, jo viņš esot viens no retajiem civiltiesību speciālistiem, ko apciemo mūza, un kas žurnāla lasītāju aptaujās vienmēr atzīts par vienu no lasītākajiem un cienītākajiem autoriem. Savukārt Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins atzīmēja, ka Kalvis Torgāns ir ne vien autors, uz ko nevar neatsaukties, rakstot zinātniskus darbus, bet arī autoritāte, uz ko bieži savos spriedumos atsaucas Satversmes tiesa.

Kalvi Torgānu sveica arī tiesībsargs Romāns Apsītis, raksturojot jubilāru ārpus profesionālās trīsvienības un atklājot, no kā Kalvī mājo tāda neizsīkstoša labestība - no mūzikas.

Atmiņas un labus vārdus teica arī ģenerālprokurors Jānis Maizītis, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Ilze Pilsētniece, Rēzeknes augstskolas kolēģi un daudzi citi viņa profesionalitātes un talanta cienītāji. Juristu biedrības priekšsēdētājs Aivars Borovkovs Torgānu nosauca par pozitīvisma paraugu vispozitīvākajā nozīmē, par kuru nekad nekas slikts nav dzirdēts sakām.

Pats gaviļnieks suminājuma vārdus centās ierobežot ar sev raksturīgo mudinājumu sveicējiem runāt ātrāk un īsāk, jo, kā pats teica, viņš steidzot dzīvot. Arī atbildes īsā uzruna bija viņa gaišajam humora stilam raksturīga. Kalvis Torgāns atklāja, ka viņa enerģijas avots esot cilvēku smaidi un pozitīvā mijiedarbība. Prieku strādāt viņam dodot prieks, ko citiem sagādā viņa izdarītais, un viņš „uzlādējoties” no sava darba. Universitātes gaisotne ar studentu mirdzošajām acīm viņu vienmēr esot pievilkusi. Zinātņu akadēmijā viņš „uzpildoties” ar plašāku un daudzpusīgāku dzīves skatījumu. Advokātu kolektīvā valdījusi labvēlīgi radoša atmosfēra. Ar zināmu piesardzību pirms gada piekritis darbam Augstākajā tiesā, taču tagad atzīst, ka tā ir liela laime zinātniekam piedzīvot iespēju, ka viņa idejas var tik ātri pārtapt par praksi.

Kalvis Torgāns kopš 1962. gada ir mācībspēks Latvijas Universitātē, bijis Juridiskās fakultātes dekāns, docents, Civiltiesisko zinātņu vadītājs, Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs. 1991.-1993. gadā arī LR Augstākās Padomes, vēlāk Saeimas konsultants. 1997. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. 1992.-2008. gadā zvērināts advokāts. 2008. gada 14. februārī apstiprināts par Augstākās tiesas tiesnesi, ar 3. martu sācis pildīt Senāta Civillietu departamenta senatora pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211