Par vides pārkāpumu pierādījumiem noderīgi kalpo ekspertu – zinātnieku atzinumi. Tomēr šie atzinumi nevar pierādīt to, kas ir noticis, bet gan to, vai tas, kas ir noticis vai varētu notikt, ir iespējams. Šādu atziņu pēc atgriešanās no Eiropas valstu administratīvo tiesnešu vides tiesībās kolokvija Parīzē, uzsver Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis.

Eiropas valstu administratīvo tiesnešu sanāksmē par Eiropas Kopienas vides tiesību piemērošanu tika apskatīti jautājumi par pieeju tiesai Orhūsas konvencijas kontekstā, par vides atbildības direktīvu ieviešanu, par tiesas kontroli un pierādīšanas jautājumiem vides tiesību normu pārkāpumos un par tiesnešu apmācības nepieciešamība.

Blakus vispārīgai informācijai par administratīvo tiesību darbību dažādās ES dalībvalstīs vides kāzusu lietās izskanēja pārdomas par pierādīšanas problēmām. Tā Jans Eklunds (Jan Eklund) no Vaasa administratīvās tiesas (Somija) norādīja, ka par vides pārkāpumu pierādījumiem var izmantot ekspertu atzinumus, taču galvenā problēma ir izprast atzinumā norādīto, jo pastāv zinātnes un juridiskās valodas atšķirības.

Senators J. Neimanis norāda, ka vides jautājumi skar ne tikai administratīvo, bet arī civilo un krimināltiesu darbību, jo vide ir ļoti plašs jēdziens, kas aptver gan vējā lauzta koka aizvākšanu, gan notekūdeņu ielaišanu ūdenstilpnēs, gan arī mobilā tālruņa elektromagnētisko viļņu ietekmi uz cilvēku. Vides jomā saduras publiskās intereses un vides vērtības.

Tādēļ starptautiskajā seminārā iegūtā informācija, it īpaši par vides kaitējuma pierādīšanas jautājumiem, ne tikai labi izmantojama Senāta Administratīvo lietu departamenta lietās, kas skar vides jautājumus, bet pierādīšanas jautājumu apskats noderīgs arī civillietās un krimināllietās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211