Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša jautājumu par augstskolas administratīvā personāla darba tiesisko attiecību strīda pakļautību, secināja, ka šāds strīds nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.

Lietā par augstskolas rektora piemēroto rājienu katedras vadītājam disciplināri sodītais iesniedza prasības pieteikumu pilsētas tiesā. Tiesa ierosināja civillietu par rektora rīkojuma atzīšanu par spēkā neesošu un rājiena atcelšanu.

Par rektora lēmumu pieteicējs vērsās arī universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā, kas izbeidza lietu, jo konstatēja, ka vispārējās jurisdikcijas tiesā jau tiek izskatīts jautājums par pieteicējam piemēroto disciplinārsodu. Nepiekrītot šim lēmumam, pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā par Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu, un tiesa ierosināja lietu par šā lēmuma atcelšanu.

Administratīvās rajona tiesas tiesnesis vērsās pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja ar iesniegumu par pakļautības jautājuma izšķiršanu.

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde atzina, ka ne jebkuru attiecībā uz augstskolas personālu pieņemto lēmumu var uzskatīt par administratīvo aktu, kas izskatāms administratīvā procesa kārtībā.

Pieteicējs asociētā profesora un katedras vadītāja pienākumus veic uz darba līguma pamata un šīs tiesiskās attiecības praksē arī tiek apspriestas pēc darba tiesisko attiecību regulējuma. Arī disciplinārsods pieteicējam ir ticis piemērots kā darbiniekam, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošām tiesību normām.

Darba tiesiskie strīdi nav administratīvā procesa kārtībā izskatāms jautājums.

Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumā nepareizi ietvertajai norādei par rektora lēmuma pārsūdzību administratīvajā tiesā nav tiesiski izšķirošas nozīmes, jo saturiski lieta neatbilst administratīvās tiesas kompetencei.

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211