Satversmes tiesa 2020.gada 13.martā pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-11-01 “Par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 92.panta pirmajam teikumam” – par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību noteikta veida mantiskajos strīdos. Satversmes tiesa atzina šī norma par atbilstošām Satversmei.

Civilprocesa likuma 464.1 panta trešā daļa noteic: „Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām un ja tiesa nav pārkāpusi šā likuma 452.panta trešās daļas noteikumus un izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā un tiesību tālāk veidošanā, tiesnešu kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību arī mantiska rakstura strīdos, ja tā daļa, par kuru spriedums tiek pārsūdzēts, ir mazāka par 2000 euro.” Satversmes tiesa vērtēja, vai šis finansiālais kritērijs ierobežo Satversmē noteiktās pieteikuma iesniedzēja pamattiesības, proti, iespēju sasniegt vērtējumu lietā pēc būtības kasācijas instancē.

Satversmes tiesa secināja, ka tiesnešu kolēģija jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu tai likumdevēja noteiktās rīcības brīvības ietvaros izlemj, piemērojot apstrīdētajā normā noteiktos kritērijus konkrētai lietu kategorijai, nevis konkrētai personai. Proti, tiesnešu kolēģija var šos kritērijus piemērot attiecībā uz noteikta veida un apjoma civiltiesiska rakstura strīdiem, katrā konkrētajā gadījumā apsverot to, vai izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Apstrīdētajā normā ietvertais finansiāla rakstura kritērijs pats par sevi nav uzskatāms par pazīmi, pēc kuras būtu nosakāmas personu grupas Satversmes 91. panta izpratnē. Līdz ar to pieteikuma iesniedzēja identificētās personu grupas nav salīdzināmas vienlīdzības principa aspektā. Ņemot vērā, ka nepastāv salīdzināmās grupas, arī apstrīdētais finansiālais kritērijs nerada Satversmē noteikto tiesību pārkāpumu.

Vienlaikus Satversmes tiesa norādījusi – vērtējot, vai ir iestājušies Civilprocesa likumā noteiktie pamati, lai neierosinātu kasācijas sūdzības skatīšanu pēc būtības, Senātam vienmēr ir jārīkojas tā, lai šis risinājums konkrētajā gadījumā sasniegtu taisnīgāko mērķi. Kaut arī kasācijas instances primārā funkcija ir aizstāvēt publiski tiesiskās intereses, tā vienlaikus aizsargā arī konkrētas personas pamattiesības. Lemjot jautājumu par kasācijas lietas ierosināšanu, Senātam vienmēr jāizsver publiski tiesiskā interese, no vienas puses, un pamattiesību aizsardzības interese, no otras puses. 

Satversmes tiesas spriedums

Satversmes tiesas preses relīze par spriedumu

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211