Šodien ar Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas vadīto stundu Ķeguma komercvidusskolas 12. klasei noslēdzās viens no administratīvo tiesu piecu gadu jubilejas pasākumiem – senatoru tiesību zinību stundu vadīšana Latvijas skolēniem.

„Izglītojamo un pedagogu vārdā izsakām Jums pateicību par lieliski organizēto zinību stundu un ekskursiju! Tas tiešām ir vērtīgs darbs jauniešu izglītošanā, kas grauj nepareizos stereotipus par tiesu. Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas direktore I.Sērmūksle.”, „Liels paldies par ekskursiju Augstākajā tiesā! Jutāmies ļoti gaidīti! Veiksmīgu turpmāko darbību! Skolotāju un skolēnu vārdā, Aizupes pamatskolas direktores vietniece Dita Mauraga.” - šīs ir dažas no skolu atsauksmēm.

Uz stundām Augstākajā tiesā pieteicās 30 skolas no visas Latvijas. Martā un aprīlī 722 skolēni un skolotāji piedalījās senatoru vadītajās nodarbībās, kurās guva plašāku izpratni par Latvijas tiesību, tajā skaitā tiesu sistēmu, tiesvedības procesa gaitu, tiesneša profesiju utt. Skolēniem bija interesenti visu to dzirdēt no pirmavota – tiesneša amata tērpā tiesas zālē. Tādēļ arī šīs stundas notika īstā tiesas zālē, nevis mācību iestāžu klasēs, lai skolēniem papildus vēl ļautu izjust tiesas vidi un gaisotni.

Pēc senatoru stundām skolēniem bija iespēja apmeklēt Augstākās tiesas muzeju un dzirdēt par Latvijas Senāta un Augstākās tiesas vēsturi, kā arī iepazīties ar Tiesu pili - pabūt tiesas zālē, kur tiek izskatītas krimināllietas, un arī vēsturiskajā Senāta zālē, kurā šobrīd notiek valdības sēdes.

Skolotāju lomās iejutās gan Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, gan senatori Andris Guļāns, Jautrīte Briede, Jānis Neimanis, Ilze Skultāne, gan Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Līdz ar to stundas bija daudzveidīgas – gan formas, gan tematikas ziņā. Programma tika pieskaņota arī konkrētu skolu vēlmēm, piemēram, ar Ogres profesionālās vidusskolas topošo sekretāru kursu tikās gan senatore Veronika Krūmiņa, gan senatora palīdze Kristīne Aperāne, Senāta kancelejas vadītāja Elīna Krištopāne iepazīstināja ar tiesas sekretāru un kancelejas darbu Augstākajā tiesā.

Par to, ka skolēniem stundas bija interesantas, liecināja daudzie un dažādie jautājumi, ko viņi uzdeva tiesnešiem. „Skolēniem interesē visdažādākās lietas, un centāmies tās izskaidrot, lai šīs stundas būtu patiešām lietderīgas. Interesanti tas bija arī mums, tiesnešiem, un mēs esam gatavi ar skolām sadarboties arī turpmāk,” saka V.Krūmiņa.

Šī gada februārī apritēja pieci gadi kopš Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās un administratīvo tiesu, tai skaitā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta, izveidošanas. Departaments šo jubileju atzīmēja ar vairākiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem – konferenci „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa pieci gadi Latvijā” 27. martā, tiesību zinību stundu piedāvājumu Latvijas skolēniem martā un aprīlī, kā arī administratīvo tiesību jautājumu kāzusa izspēli starp tiesību zinātņu studentiem, kas vēl būs rudenī.

Administratīvo tiesu jubilejas ietvaros organizētās tiesību zinību stundas skolēniem ir beigušās, taču Augstākā tiesa ir atvērta sadarbībai ar skolām arī citā laikā. Skolu vai studentu kolektīvi, kas vēlas apmeklēt Augstāko tiesu ekskursijā vai arī gūt noteiktas zināšanas, aicināti sazināties ar Komunikācijas nodaļu.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211