Piektdien, 2005. gada 4. novembrī kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tiksies ārkārtas konferencē, lai spriestu par divām būtiskām tiesnešu pašpārvaldes institūcijām – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģiju un tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju. Lēmums par šādas ārkārtas konferences sasaukšanu tika pieņemts gadskārtējā tiesnešu konferencē šā gada 13. maijā, kad aizvadītajā gadā padarīto analizēja tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģijas priekšsēdētājs Andris Guļāns un kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Toreiz arī tika saņemti divi iesniegumi, kuros kolēģiju locekļi lūdza atbrīvot viņus no ieņemamajiem amatiem.

Ārkārtas konferences programmā iekļauti gan abu kolēģiju vadītāju ziņojumi par nepieciešamību veikt kolēģijas pārvēlēšanu vai trūkstošo locekļu ievēlēšanu, gan diskusija un kandidātu izvirzīšana, gan balsošana.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai ir pilnvaras novērtēt katra pirmo reizi izvirzītā kandidāta sagatavotību tiesneša amatam un pieņemt tiesneša kandidāta kvalifikācijas eksāmenu; dot atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas, Augstākās tiesas vai zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kandidatūrām; atestēt tiesnešus un piešķir viņiem kvalifikācijas klasi; pēc tieslietu ministra, Augstākās tiesas priekšsēdētāja, apgabaltiesas priekšsēdētāja, rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka ierosinājuma izlemt jautājumu par kvalifikācijas klases pazemināšanu tiesnesim.

Kolēģijas sastāvs noteikts likumā „Par tiesu varu”. Tajā šā gada 22. septembrī izdarīti grozījumi, saskaņā ar kuriem tagad tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un divi zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

Šobrīd kolēģiju vada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Aigars, kas ir arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs, tās locekļi ir Zigmants Gencs, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators, Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs, Anna Bikseniece, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, Aivars Zāģeris, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, Gunita Galiņa, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja, Brigita Baltraite, Tukuma rajona tiesas priekšsēdētaja, Ilga Neimane, Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece un Ināra Zariņa, Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece.

Dodoties pensijā, darbu kolēģijā pārtrauca Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatore Astrīda Kazarova.

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izveidota tiesnešu konferencē, un kura izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem. Disciplinārkolēģijas darbību regulē „Tiesnešu disciplinārās atbildības likums”.

Disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Andris Guļāns, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tās locekļi - Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators, Pāvels Gruziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs; Valda Eilande, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatore; Ruta Zaķe, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore; Aiva Zariņa, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese; Irēna Poļikarpova, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja; Juris Kāvis, Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājs; Arnis Naglis, Ogres Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks; Inga Zālīte, Aizkraukles Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece. Lūgumu par atbrīvošanu no disciplinārkolēģias locekļa pienākumiem maijā iesniedza bijušais Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs Jānis Muižnieks.

Paredzēts, ka konferences dalībniekus uzrunās tieslietu ministre Solvita Āboltina.