Turpinot tradīciju ik gadu tikties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnesi no Latvijas, Augstākās tiesas tiesneši, palīgi un zinātniski analītiskie padomnieki 26.oktobrī uzklausīja tiesnesi Mārtiņu Mitu.

Tiesnesis informēja par atsevišķām ECT lietām pret citām valstīm, kurās risinātie cilvēktiesību aspekti varētu aktualizēties arī Latvijā. Piemēram, par tiesībām uz aizstāvību personām, kam netiek sniegta informācija par pielaides valsts noslēpumam anulēšanas iemesliem, par darba devēja tiesībām kontrolēt darbinieku privātos e-pastus darba vietā un darba laikā, par patvēruma meklētāju tiesībām, par aizstāvja nodrošināšanu izmeklēšanas procesā.

Mārtiņš Mits analizēja arī vairākas Latvijas lietas, kas skatītas ECT Lielajā palātā un kuru problemātika liecina par aktualitāti gan tiesvedības organizēšanā, gan Latvijas normatīvajā regulējumā. Tāda problēma ir, piemēram, tiesas pavēstu nogādāšana lietas dalībniekiem, kuru atrašanās vieta nav skaidri zināma. ECT judikatūrā vairākkārt uzsvērts princips, ka tiesu iestādēm ir pienākums rīkoties ar pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu pušu procesuālo tiesību ievērošanu, tajā skaitā pienākums darīt visu, lai par tiesvedību tiktu informēts atbildētājs, tādējādi dodot viņam iespēju piedalīties tiesas sēdē un aizstāvēt savas intereses. Taču Latvijas gadījumā ECT secināja, ka tiesas bija izdarījušas visu, ko tām formāli uzliek likums, taču paziņojums “Latvijas Vēstnesī” nebija efektīvs līdzeklis informācijas saņemšanai personai, kas dzīvo Vācijā.

ECT tiesnesis arī informēja par Cilvēktiesību tiesas pasākumiem lietu izskatīšanas efektivizēšanai. Lietu uzkrājums ECT šobrīd ir aptuveni 81 000 lietu, un šogad tiks pabeigts izskatīt Latvijas lietas, kas iesniegtas līdz 2010.gadam. Viens no Latvijai visraksturīgākajiem Konvencijas pārkāpumiem ir procesu ilgums, tādēļ tiek izmantota paātrinātā procedūra attiecībā uz šīs kategorijas lietām. Proti, standartizēti spriedumi bez izvērstas argumentācijas lietās, kurās ir acīmredzams saprātīga termiņa pārkāpums. Uz tiesnešu bažām, ka tādējādi netiek pienācīgi izpētīta lieta un izanalizēti procesa kavēšanas iemesli, ECT tiesnesis atbildēja, ka katra lieta tiek individuāli analizēta, tikai standartizētajos spriedumos netiek izvērsta argumentācijas daļa. Tāpat ECT tiesnesis vērsa uzmanību tam, ka, piemērojot soda samazinājumu procesu ilguma dēļ, nolēmumā jābūt skaidri izdalītai un motivētai šā apstākļa ietekmei uz soda samazinājumu.

Gan Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, gan ECT tiesnesis Mārtiņš Mits šādas tiešas Augstākās tiesas tiesnešu sarunas ar ECT tiesnesi vērtēja kā efektīvu tiesnešu savstarpējo komunikāciju, kas turpmāk noteikti turpināma.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211