2. novembrī Latvijas tiesnešu ārkārtas konferencē, kurā analizēja situāciju pēc publiskotajām telefonsarunām, kas norāda uz iespējamiem tiesnešu pieļautiem likumu un ētikas normu pārkāpumiem, pieņemtā rezolūcija nosoda tiesnešu rīcību, kas rada neuzticību tiesu varai, un aicina katru tiesnesi turēt godā ētiskās vērtības un ievērot tādu uzvedības kultūru, kas apstiprina tiesu varas godīgumu.

Taču no darba grupas sagatavotās rezolūcijas tiesnešu vairākums svītroja daudz kategoriskāko uzstādījumu, ka tādas personas atrašanās tiesneša amatā, kura tiesas spriešanā nav neatkarīga un objektīva, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Tāpat tiesneši neuzskatīja par nepieciešamu aktualizēt jautājumu par tiesnešu atlases un darba novērtēšanas sistēmas pilnveidošanu.

Rezolūcijā norādīts, ka demokrātiskā sabiedrībā tiesas, tāpat kā likumdevējvara un izpildvara, ir pakļautas sabiedrības uzraudzībai, taču tiesneši atteicās pieņemt, ka jebkurai personai ir tiesības pievērst sabiedrības uzmanību, viņaprāt, negodīgai tiesneša rīcībai.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pēc rezolūcijas pieņemšanas pauda sarūgtinājumu par šādu attieksmi un izteica šaubas, vai tiesneši apzinājušies rezolūcijas nozīmīgumu gan pašu darbam, gan sabiedrībai. „Arī būtisku vērtību izslēgšana ir attieksmes paušana,” norādīja priekšsēdētājs.

Savā uzrunā vēl pirms rezolūcijas pieņemšanas Guļāns uzsvēra nepieciešamību iespējami ātrāk izveidot tiesnešu ētikas padomi vai komisiju, kas izskatītu morāla un ētiska rakstura jautājumus tiesnešu darbā un piemērotu sankcijas, taču atzina, ka tikpat svarīgi ir arī pašiem tiesnešiem mainīt domāšanu, jo paškritikas trūkums un nespēja efektīvi piemērot ētikas normas apdraud tiesu neatkarību, mazinot gan sabiedrības uzticību, gan arī atbalstu tiesu varai. „Tiesnešiem, pat esot neatkarīgiem, ir jāatbild sabiedrības priekšā. Ja tiesneši kaut kādā mērā nebūs atbildīgi, sabiedrība, visdrīzāk, uztvers viņu neatkarību kā briesmas un centīsies to ierobežot,” sacīja Guļāns. Viņš pauda cerību, ka tiesnešu kopīgā atbildība par savu neatkarību ļaus pieņemt izsvērtus, morālus un atbildīgus lēmumus.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja A. Guļāna runa konferencē

Tiesnešu ārkārtas konferences rezolūcija

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211