Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 22. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku Visvaldi Sprudzānu, bet par vietnieci – Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dzintru Baltu. Visvaldis Sprudzāns šīs tiesnešu pašpārvaldes institūcijas priekšsēdētāja amatā ievēlēts atkārtoti.

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzinīgi vērtēja pirmās Tiesnešu ētikas komisijas darbību, šo tiesnešu pašpārvaldes institūciju izveidojot nevis par represiju instrumentu, bet tiesnešu padomdevēju. Viņš norādīja, ka atšķirībā no Tiesnešu disciplinārkolēģijas vai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumiem, kur svarīgākais ir lēmuma rezultāts, Tiesnešu ētikas komisijas lēmumos vērtīgākā, ikvienu tiesnesi interesējošākā ir argumentu daļa.

Priekšsēdētājs pateicās tiem tiesnešiem, kas piekrituši turpināt pildīt šo ne vieglo pienākumu un kā uzticības balsojumu vērtēja to, ka seši no deviņiem pārvēlētajiem locekļiem komisijā ievēlēti atkārtoti. Tiem tiesnešiem, kas ētikas komisijā ievēlēti pirmo reizi, priekšsēdētājs novēlēja gan turpināt iesākto, gan ienest komisijas darbā kādu „jaunu noti”. Ivars Bičkovičs norādīja uz tiesnešu pašpārvaldes institūciju lomas aktualizēšanu arī saistībā ar diskusijām par vienota disciplināratbildības regulējuma ieviešanu visām tiesu sistēmai piederīgajām profesijām.

Arī Tiesnešu ētikas komisijas locekļi, savstarpēji iepazīstoties, dalījās secinājumos par pirmās komisijas darba veiksmēm un problēmām, kā arī ieskicēja turpmākos iespējamos darbības virzienus. Tie, kas jau strādājuši pirmajā komisijā, atzina, ka darbs bijis smags, sarežģīts, bet interesants. Lielākais gandarījums bijis par to, ka, veidojot ētikas pamatnostādnes, izdevies uzsākt sadarbību ar Zvērinātu advokātu padomi un prokuratūru, kā arī par kolēģu tiesnešu uzticību kā padomdevēju institūcijai. Viens no ētikas komisijas uzdevumiem nākamajā pilnvaru termiņā būs jauna, mūsdienu situācijai atbilstoša Tiesnešu ētikas kodeksa izstrādāšana.  

Pirmo Tiesnešu ētikas komisiju tiesneši izveidoja Latvijas tiesnešu konferencē 2008. gadā. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tiesnešu ētikas komisijas locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi, tādēļ 2012. gada 24. maijā tiesnešu konference vēlēja jaunu ētikas komisiju, pie tam tas pirmo reizi tika darīts elektroniskās vēlēšanās. Jāpārvēl bija deviņi ētikas komisijas locekļi, jo Anita Kovaļevska ievēlēta 2010. gadā uz četru gadu pilnvaru termiņu.  

Atkārtoti Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēta Valmieras rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Lolita Marovska, Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks Visvaldis Sprudzāns, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora Dace Mita un Civillietu tiesu palātas tiesnese Marika Senkāne.

Pirmoreiz par Tiesnešu ētikas komisijas locekli ievēlēta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Agnese Skulme, Valmieras rajona tiesas tiesnesis Jānis Grīnbergs un Latgales apgabaltiesas tiesnese Alla Šilova.  

Ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas. Tiesnešu ētikas komisija var lemt arī par disciplinārlietu ierosināšanu. Tiesnešu ētikas komisijas izveidi paredz 2008. gada 3. aprīļa grozījumi likumā „Par tiesu varu”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211