Piektdien, 2005. gada 13. maijā kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tikās gadskārtējā konferencē, kuras otrā daļa – tematiskie semināri - notika Augstākajā tiesā. Konferencē nepiedalījās Rīgas apgabaltiesas tiesneši, kuru paziņojumu iesniedza tās priekšsēdētājs Jānis Muižnieks.

Konferenci atklājot, tika nolasīts Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apsveikums. Ministru prezidents Aigars Kalvītis savā runā atvainojās par to, ka līdz šim tiesu vara saņēmusi pārāk maz valsts atbalsta, un solīja būtisku uzlabojumus, plānojot 2007. gada valsts budžetu.

Pamatziņojumus par tiesu sistēmas attīstības problēmām sniedza tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.

A. Gulāns, mēģinot rast atbildi uz jautājumu, kurš ir bijis virzošais spēks, kas iepriekšējos gadus ir veicinājis tiesu sistēmas attīstību, secināja, ka tāda nemaz nav bijis. Tas arī esot izskaidrojums, kāpēc daudzi jautājumi, kas ir svarīgi tiesu sistēmai, piemērām, procesuālās likumdošanas attīstība, kvalifikācijas celšana, profesionāla un pārdomāta tiesnešu kandidātu atlase, atalgojums, materiāli tehniskais nodrošinājums un organizatoriski jautājumi, ir attīstījušies ļoti gausi, bez noteiktas sistēmas un koordinācijas.

„Tiesu varas jautājumu risināšana kā valsts politiska problēma ir uztverta tikai divos gadījumos – deviņdesmito gadu sākumā kā tiesu iekārtas reforma, kad tika reformēta visa valsts pārvalde, un otro reizi saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā”, uzskata Guļāns, un savas runas nobeigumā aicināja visus aktīvi atbalstīt ideju par Tieslietu padomes veidošanu Latvijā. Pilns A. Guļāna runas teksts lasāms Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Vēsture/ Bijušie Augstākās tiesas priekšsēdētāji/ Andris Guļāns: 1994.-2008. gads

Aizvadītajā gadā padarīto analizēja arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju – disciplinārās atbildības kolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas – vadītāji. Tika saņemti divi iesniegumi, kuros kolēģiju locekļi lūdz atbrīvot viņus no ieņemamajiem amatiem. Konference nolēma rudenī sasaukt īpašu tiesnešu konferenci, kurā sarīkot šo pašpārvaldes institūciju vēlēšanas.

Debatēs par tiesu sistēmas iekšējo komunikāciju runāja Rīgas Centra rajona tiesas priekšsēdētāja Velga Gailīte, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš akcentēja administratīvajām tiesām būtisko jautājumu par šis nozares tiesnešu pārstāvniecību kvalifikācijas un disciplinārās atbildības kolēģijās.

Konference pieņēma lēmumu aicināt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu jau 2005. gadā sākt tiesu darbinieku atalgojuma pakāpenisku paaugstināšanu, piešķirot papildu finansējumu budžeta grozījumos, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi”.

Konferences otrajā daļā, kas notika Augstākajā tiesā, tiesneši atkarībā no savas specializācijas piedalījās kādā no četriem semināriem.

Civiltiesību nozares pārstāvji Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatora Ilgara Zigfrīda Šeptera vadībā sprieda par „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma” piemērošanu tiesu praksē un uzklausīja Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta direktora vietnieces Dagnijas Palčevskas skaidrojumu par Eiropas Savienības Padomes regulas „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par bērniem”.

Policijas akadēmijas docents Andrejs Judins ar krimināltiesību speciālistiem diskutēja par tiesu praksi soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un soda noteikšanu pēc vairākiem spriedumiem, Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors Māris Strads runāja par Eiropas apcietinājumu orderi.

Semināru administratīvo lietu tiesnešiem vadīja Augstākās tiesas senatori, diskutējot par objektīvās izmeklēšanas principa realizēšanu tiesu praksē, administratīvā akta apstrīdēšanu un „Administratīvā procesa likuma” normu piemērošanas aktuālākiem jautājumiem.

Savukārt Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši Zemesgrāmatu departamenta direktores Ineses Kalniņas vadībā runāja par savu statusu, vietu tiesu sistēmā un nākotnes redzējumu.