Šodien viesnīcas „Reval Hotel Latvija" jaunajā zālē „Omega 1” pulcējas visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci. Tās pirmajā daļā pamatziņojumu sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš runāja gan par svarīgāko, kas tiesu sistēmā noticis laikposmā starp divām konferencēm, gan par konceptuālām problēmām, kas saistītas ar jaunā tiesu iekārtas likumprojekta izstrādāšanu un tālākvirzību. Pilns A. Guļāna runas teksts ir pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Priekšsēdētājs/Runas un raksti.

Runāt debatēs bija pieteikušies Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks tiesu jautājumos Kaspars Berķis.

Konferences turpmākā gaita tika veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūcijām: otrajā daļā ziņojumus par aizvadītajā gadā padarīto sniedza Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Tiesnešu disciplinārkolēģijas vadītājs Andris Guļāns. Pēc tam notika abu kolēģiju locekļu vēlēšanas, jo šībrīža sastāviem pilnvaras beidzas 2006. gada rudenī, un nebūtu lietderīgi šajā gadā rīkot vēl ārkārtas konferenci. Jaunajiem sastāviem pilnvaru termiņš būs četri gadi.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai ir pilnvaras novērtēt katra pirmo reizi izvirzītā kandidāta sagatavotību tiesneša amatam un pieņemt tiesneša kandidāta kvalifikācijas eksāmenu; dot atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas, Augstākās tiesas vai zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kandidatūrām; atestēt tiesnešus un piešķir viņiem kvalifikācijas klasi; pēc tieslietu ministra, Augstākās tiesas priekšsēdētāja, apgabaltiesas priekšsēdētāja, rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka ierosinājuma izlemt jautājumu par kvalifikācijas klases pazemināšanu tiesnesim.

Kolēģijas sastāvs noteikts likumā Par tiesu varu. Tajā 2005. gada 22. septembrī izdarīti grozījumi, saskaņā ar kuriem tagad tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir pieci Augstākās tiesas pārstāvji: viens Senāta Civillietu departamenta senators, viens Senāta Krimināllietu departamenta senators, viens Senāta Administratīvo lietu departamenta senators, viens Civillietu tiesu palātas tiesnesis un viens Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis. Vēl kolēģijas sastāvā jābūt pa vienam tiesnesim no apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas, apgabaltiesas civillietu kolēģijas un Administratīvās apgabaltiesas, kā arī diviem rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem un diviem zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju ievēlē tiesnešu konference no ievēlēto kolēģijas locekļu vidus.

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izveidota tiesnešu konferencē, un kura izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem.

Disciplinārkolēģijas darbību regulē „Tiesnešu disciplinārās atbildības likums”, kas nosaka, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieks, trīs Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.
Konferences programma

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze
E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 9287367