Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 31. augusta sēdē, izvērtējot iesniegtos materiālus un iztaujājot Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Intu Lauku, deva pozitīvu atzinumu viņas apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā.
Inta Lauka dzimusi 1958. gadā. Studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kuru pabeigusi 1982. gadā kā tiesību zinātņu speciāliste. Darba gaitas kā vecākā juriskonsulte uzsākusi 1982. gadā Stučkas rajona Agrorūpnieciskajā apvienībā, pēc tam strādājusi paju sabiedrībā „Koknese”. No 1993. gada līdz 1996. gadam tiesneša pienākumus pildījusi Aizkraukles rajona tiesā. 1996. gadā I. Lauka apstiprināta par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, kur skatījusi gan civillietas, kas piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai, gan civillietas apelācijas kārtībā.

2004. gadā tiesnesei piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

I. Lauka ir apmeklējusi Augstākās tiesas un Tiesnešu mācību centra organizētos seminārus apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. 2007. gadā ES Twinning projekta „Starptautiskās ģimenes tiesības” ietvaros piedalījusies konferencē „Tieslietu sistēmas reforma, ētika un caurskatāmība”. Tiesnese ir lasījusi lekcijas par maksātnespējas procesu Tiesnešu mācību centrā, un par cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem tiesnešiem Zemgales apgabaltiesā, Aizkraukles, Bauskas, Jēkabpils, Tukuma, Dobeles un Jelgavas tiesās. Bez tam I. Lauka veic zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju darbības pārbaudi, sniedz atzinumus Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģijai par Zemgales apgabaltiesas teritorijā esošo pirmās instances – Aizkraukles, Jēkabpils, Bauskas rajonu – tiesu tiesnešu darbu.
Pozitīvu atsauksmi par I. Lauku devusi Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja I. Preisa un Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja p.i. Rita Saulīte. Viņas norāda, ka I. Lauka savus darba pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu, ir precīza, akurāta, tiesvedības process un tiesneses sastādītie procesuālie dokumenti atbilst Civilprocesa likuma normu prasībām, nolēmumi ir loģiski un motivēti. „Tiesneses sastādītie spriedumu izceļas gan ar vispusīgu un pilnīgu faktisko apstākļu atreferējumu, gan ar pareizu juridisko novērtējumu un argumentāciju”, tā R. Saulīte.

2005. gadā Inta Lauka saņēmusi Tiesu Administrācijas Atzinības rakstu un 2006. gadā Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu.
Atbilstoši likumam "Par tiesu varu", Augstākās tiesas priekšsēdētājs, pēc pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas, lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Pēc tam Plēnums lemj par tiesneša apstiprināšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām.