Laikā starp tiesnešu konferencēm no 2007. gada marta līdz 2008. gada aprīlim notikušas 13 Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdes, kurās izskatītas 208 lietas. Par to tiesnešu konferencē 11. aprīlī ziņoja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

Kvalifikācijas klases piešķiršanai atestēti 80 tiesneši – par 25 vairāk nekā iepriekšējā atskaites periodā. Desmit tiesneši – viens Augstākās tiesas un deviņi apgabaltiesu tiesneši – saņēmuši augstāko – 1. kvalifikācijas klasi. 2. kvalifikācijas klase piešķirta 37 tiesnešiem – vienam Augstākās tiesas, deviņpadsmit apgabaltiesu un septiņpadsmit rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem, 3. klase 14 tiesnešiem – diviem apgabaltiesu un divpadsmit rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem, 4 rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem piešķirta 4., bet 12 tiesnešiem – 5. kvalifikācijas klase. Vienā gadījumā atteikts piešķirt kvalifikācijas klasi.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē katra pirmo reizi izvirzītā kandidāta sagatavotību tiesneša amatam un pieņem tiesneša kandidāta kvalifikācijas eksāmenu. Pārskata periodā eksāmenu nokārtojuši 43 jaunie tiesneši rajonu (pilsētu) tiesās un zemesgrāmatās, eksāmenu neizturēja viens kandidāts. Bez eksāmena kārtošanas atzinums par iecelšanu amatā dots 13 apgabaltiesu un 3 Augstākās tiesas tiesnešu kandidātiem.

Pozitīvu atzinumu par apstiprināšanu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma saņēmuši 26 rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu tiesneši, bet 7 tiesneši saņēmuši piekrišanu atkārtotai apstiprināšanai amatā. Diviem apgabaltiesu un vienam zemesgrāmatu tiesnesim dots pozitīvs atzinums par tiesnešu pilnvaru laika termiņa pagarinājumu.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija gada laikā izskatījusi arī 30 materiālus par stažēšanās laika noteikšanu iespējamiem tiesnešu amata kandidātiem.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 93. panta pirmo daļu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Kolēģija novērtē katra pirmo reizi izvirzītā kandidāta sagatavotību tiesneša amatam un pieņem tiesnešu kvalifikācijas eksāmenu, dod atzinumu par visu līmeņu tiesu un zemesgrāmatu tiesnešu kandidatūrām, atestē tiesnešus un piešķir viņiem kvalifikācijas klasi, kā arī izlemj jautājumu par kvalifikācijas klases pazemināšanu tiesnešiem. Kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katra Senāta departamenta un katras Augstākās tiesas palātas, kā arī viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētas) tiesu tiesneši un divi zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211