Jaunā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, ko tiesneši ievēlēja pagājušajā gadā, pirmajā sēdē 25. janvārī par kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kurš Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju vada jau trīspadsmit gadus, bet par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku – Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi.

Jaunievēlētajai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai līdzās citiem pienākumiem tiesnešu karjeras jautājumos laikā no 2013. gada līdz 2016. gadam būs jāveic pirmo visu Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu, kā tas paredzēts likumā „Par tiesu varu.

Tieslietu padome ir apstiprinājusi tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegto tiesnešu sarakstu, atbilstoši kuram secīgi tiks veikta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana, savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 25. janvāra sēdē pieņēma zināšanai un rīcībai Tiesu administrācijas sagatavoto Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu sarakstu, kas sagrupēts pa mēnešiem un atbilstoši kuram tiks veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana 2013. gada pirmajā pusgadā. Atbilstoši šim sarakstam, pirmajā pusgadā paredzēts novērtēt aptuveni 70 tiesnešu profesionālo darbību.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija iepazinās arī ar Tiesu administrācijas sagatavotajām vienota parauga veidlapām tiesneša profesionālās darbības pašnovērtējumam, tiesas priekšsēdētāja atsauksmes par tiesneša darbu sniegšanai un augstākas instances tiesneša atsauksmes par tiesneša darbu sniegšanai. Tiesu priekšsēdētāji un tiesneši tiks aicināti izmantot izstrādātās veidlapas, gatavojot atsauksmes par tiesneša darbu un tiesneša profesionālās darbības pašnovērtējumu.

Kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars norāda, ka jaunā tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība dos iespēju tiesnešu profesionālās zināšanas un prasmju līmeni novērtēt pamatīgāk, dziļāk un vispusīgāk nekā tas bijis līdz šim. Turklāt plašākas iespējas tiek dotas ne tikai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai, bet arī tiesu priekšsēdētājiem un, kas jo īpaši svarīgi, pašiem tiesnešiem, sniedzot savu pašnovērtējumu.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajai tiesu instanču pārstāvniecībai, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ievēlēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211