Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģijas Augstāko tiesu devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdzes Santa Ozola un Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta tiesneša palīdze Elīna Purēna.

Vizītes laikā Latvijas un Norvēģijas Augstāko tiesnešu palīgi apmainījās ar idejām par to, kā iespējams uzlabot un padarīt efektīvāku tiesnešu palīgu darbu. Norvēģijas Augstākajā tiesā strādā 23 tiesnešu palīgi, taču atšķiras darba organizācija – palīgi nav piesaistīti tiesnešiem, bet strādā ar tiem nozīmētajām lietām. Pēc lietas saņemšanas Norvēģijas Augstākajā tiesā tā tiek nodota tiesneša palīgam, kurš pārbauda, vai ir ievērotas visas kasācijas sūdzības formālās prasības, kā arī reģistrē datus par lietu tiesu informācijas sistēmā. Tiesnešu palīgi nenodarbojas ar tehniskajiem darbiem, piemēram, dokumentu sūtīšanu – to veic tehniskie sekretāri. Atšķirībā no Latvijas Augstākās tiesas, Norvēģijā tiesnešu palīgi reti iesaistās tiesas nolēmumu projektu sagatavošanā.

Norvēģijas Augstākajā tiesā tiesnešu palīgi tiek pieņemti darbā uz septiņiem gadiem, lai nodrošinātu, ka palīgu korpusu veido gados jauni cilvēki, kuri labi orientējas jaunākajās tendencēs gan jurisprudences, gan moderno tehnoloģiju jautājumos. Katram jaunajam tiesneša palīgam tiek piesaistīts mentors – viens no pieredzējušiem palīgiem vai tiesnešiem. Mentori lasa visus jauno palīgu sagatavotos dokumentus un izskata par tiem komentārus, lai nodrošinātu palīga darba kvalitāti. Vizītes dalībnieki atzina, ka šādu praksi būtu lietderīgi ieviest arī Latvijas Augstākajā tiesā, lai nodrošinātu efektīvāku jauno darbinieku iekļaušanos tiesas darbā un veicinātu labāku izpratni par Augstākās tiesas darba specifiku.

Norvēģijas Augstākās tiesas tiesnešu palīgiem ir iespēja piedalīties apmēram divu nedēļu ilgās mācību vizītēs Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, lai pilnveidotu savas zināšanas par šo tiesu darba organizāciju.

Vizītes dalībnieki tikās ar Norvēģijas Augstākās tiesas tiesnesi Sesīliju Ostensenu Berglundu (Cecilie Østensen Berglund), kura norādīja uz tiesneša palīgu būtisko lomu Norvēģijā – tiesnešu palīgi dod iespēju tiesnesim laiku un darbu plānot efektīvāk, palīdz kvalitatīvi sagatavot lietas izskatīšanai, sagatavo preses relīzes un palīdz sagatavoties komunikācijai ar presi, kā arī piedalās tiesnešu apspriedēs, jo labi pārzina lietu apstākļus.

Vizītes ietvaros dalībnieki apmeklēja arī Borgartingas (Borgarting) apelācijas instances tiesu, kura ir viena no retajām pirmās un otrās instances tiesām Norvēģijā, kur ieviestas tiesnešu palīgu amata vietas. Atšķirībā no Augstākās tiesas, otrās instances tiesas tiesnešu palīgi Norvēģijā gatavo arī nolēmumu projektus, kā arī konsultē lietu dalībniekus, kurus nepārstāv jurists, par vispārīga rakstura juridiskiem jautājumiem, piemēram, kādas prasības likums paredz attiecībā uz dokumentu iesniegšanu tiesā.

Augstākā tiesa 2019. gadā īsteno projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu tiesnešu palīgiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388